• Rozporządzenie Ministra S...
  14.08.2020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 14.08.2020

Dz.U.2016.0.2193 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad jego odbywaniem oraz oceny nabytych w jego trakcie umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego odbywanie,
2)
warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzenia testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie
– w toku postępowania o uznanie nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, zwanego dalej „postępowaniem”.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym przez Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej „organem prowadzącym postępowanie”.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych Ministra Sprawiedliwości, informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego, testach umiejętności oraz stażach adaptacyjnych, w tym o sądach, w których staże te są odbywane.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...