• Rozporządzenie Rady Minis...
  06.04.2020

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

Stan prawny aktualny na dzień: 06.04.2020

Dz.U.2003.55.476 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

Obserwuj akt

Na podstawie art.  19a ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, w której ponad połowa akcji lub udziałów należy do Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką";
2)
tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu spółki;
3)
warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko członka zarządu spółki, zwany dalej "kandydatem".
1.
Rada nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka zarządu.
2.
W przypadku upływu kadencji członka zarządu rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem kadencji dotychczasowego członka zarządu.
3.
W jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie powołano rady nadzorczej, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wspólnik lub osoba przez niego umocowana. Przepisy rozporządzenia dotyczące czynności rady nadzorczej w toku postępowania kwalifikacyjnego stosuje się odpowiednio.
W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego można wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu zarządu.
Rada nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając, w drodze uchwały, w szczególności:
1)
stanowisko członka zarządu będące przedmiotem postępowania;
2)
termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
3)
datę otwarcia zgłoszeń;
4)
termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
5)
zakres zagadnień, o których mowa w § 9, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
6)
termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o spółce;
7)
termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
8)
sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.
1.
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu wykonującego w spółce uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa.
2.
Podmiot wykonujący w spółce uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, inny niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, przekazuje niezwłocznie informację o zamieszczeniu ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa. Przekazana informacja podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
3.
Ogłoszenie zawiera w szczególności:
1)
firmę i siedzibę spółki;
2)
dane, o których mowa w § 4 pkt 1–6;
3)
zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
4)
informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.
1.
Kandydat składa zgłoszenie wraz z oświadczeniem o:
1)
ukończeniu studiów wyższych;
2)
co najmniej pięcioletnim stażu pracy;
3)
korzystaniu z pełni praw publicznych;
4)
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5)
niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
2.
Do zgłoszenia dołącza się, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawiać radzie nadzorczej dodatkowe dokumenty.
3.
Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 2, mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia radzie nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
1.
Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2.
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
3.
Dopuszczenie przez radę nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
1.
Rada nadzorcza przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.
2.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu ocenia się w szczególności:
1)
wiedzę o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka;
2)
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3)
znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
4)
doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
3.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na prezesa zarządu rada nadzorcza ocenia również wiedzę z co najmniej jednego z zagadnień określonych w ust. 4-7.
4.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za finanse, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
1)
rachunkowości;
2)
oceny projektów inwestycyjnych;
3)
finansów przedsiębiorstwa;
4)
audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.
5.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy produkcji, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
1)
planowania zadań i zasobów;
2)
organizowania procesów wytwórczych;
3)
logistyki procesów wytwarzania;
4)
zarządzania jakością.
6.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
1)
analizy rynku i konkurencji;
2)
marketingu;
3)
promocji;
4)
sprzedaży;
5)
public relations.
7.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za sprawy pracownicze, poza zagadnieniami określonymi w ust. 2 ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie:
1)
zasad i przepisów prawa pracy;
2)
roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników;
3)
zbiorowych stosunków pracy;
4)
polityki rekrutacyjnej;
5)
systemu ocen i motywacji;
6)
szkoleń i rozwoju pracowników.
8.
Ocena odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 4-7, jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków rady nadzorczej.
9.
Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem zarządu, rada nadzorcza dokonuje oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
1.
Rada nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.
2.
Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1)
datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
2)
imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
3)
listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
4)
opis przeprowadzonych czynności i podjętych uchwał;
5)
treść przeprowadzanych rozmów z kandydatami oraz wyniki postępowania.
3.
Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały rady nadzorczej, której uzasadnienie zawiera ocenę wszystkich kandydatów.
4.
Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład zarządu, rada nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.
1.
Rada nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy albo wspólników na najbliższym walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
2.
Rada nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na członka zarządu, może w udostępnianym protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.
3.
Rada nadzorcza powiadamia organ wykonujący uprawnienia Skarbu Państwa w spółce o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, o powołaniu kandydata na stanowisko członka zarządu spółki oraz przesyła uchwałę rady nadzorczej wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...