• Rozporządzenie Rady Minis...
  06.04.2020

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Stan prawny aktualny na dzień: 06.04.2020

Dz.U.2012.0.199 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwanego dalej "PRG";
2)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG, w tym:
a) tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG,
b) tryb udostępniania danych z PRG.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o;
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
zasobie - rozumie się przez to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 ustawy;
3)
układzie 2000 - rozumie się przez to układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy;
4)
TERYT - rozumie się przez to krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 41 krajowe rejestry urzędowe ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.);
5)
systemie teleinformatycznym PRG - rozumie się przez to system teleinformatyczny wspomagający realizację zadań określonych w art. 7a zadania Głównego Geodety Kraju pkt 6 ustawy, zapewniający integrację PRG z ewidencją gruntów i budynków oraz z ewidencją miejscowości, ulic i adresów;
6)
interfejsie - rozumie się przez to zespół urządzeń i oprogramowanie umożliwiające komunikację użytkownika lub systemu zewnętrznego z systemem teleinformatycznym PRG;
7)
ZSIN - rozumie się przez to zintegrowany system informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ustawy.

Rozdział 2. Zakres informacji gromadzonych w bazie danych PRG

W bazie danych PRG gromadzi się informacje dotyczące:
1)
przebiegu:
a) granic państwa,
b) granic zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c) granic jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy,
d) granic rejonów statystycznych i obwodów spisowych,
e) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową:
– sądów powszechnych: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,
– wojewódzkich sądów administracyjnych,
f) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową prokuratur: apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych,
g) granic podziału kraju ze względu na obszary działania służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:
– Policji, w tym komend wojewódzkich, Komendy Stołecznej, komend powiatowych (miejskich) i rejonowych oraz komisariatów,
– Straży Pożarnej, w tym komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich),
– Straży Granicznej, w tym oddziałów, placówek i dywizjonów,
– szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
h) granic podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek organizacyjnych administracji specjalnej:
– archiwów państwowych,
– urzędów skarbowych,
– izb skarbowych,
– nadleśnictw,
– regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,
– regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
– urzędów morskich,
i) granic pasa nadbrzeżnego, w tym ochronnego i technicznego,
j) granic portów i przystani morskich,
k) granic red,
l) morskiej linii brzegowej,
m) linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
n) granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej,
o) granicy wyłącznej strefy ekonomicznej,
p) granic morskich wód wewnętrznych;
2)
pól powierzchni:
a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa,
c) jednostek ewidencyjnych oraz obrębów ewidencyjnych,
d) obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej:
– morskich wód wewnętrznych,
– morza terytorialnego,
– wyłącznej strefy ekonomicznej;
3)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
4)
nazw i siedzib podmiotów, których właściwość miejscową lub obszary działania określają informacje wymienione w pkt 1 lit. b oraz e-h;
5)
oznaczeń, w tym identyfikatorów lub kodów oraz nazw jednostek podziałów terytorialnych, wynikających z odrębnych przepisów prawa oraz ustalonych przez właściwe organy administracji publicznej.
1.
Dane przestrzenne PRG przechowuje się w bazie danych PRG w układzie 2000 oraz w geodezyjnym układzie odniesienia.
2.
Pola powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2, oblicza się na powierzchni elipsoidy, stanowiącej element geodezyjnego systemu odniesienia, na podstawie danych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-c oraz n-p.

Rozdział 3. Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji PRG oraz tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji PRG

1.
PRG tworzy się z wykorzystaniem informacji i zbiorów danych:
1)
zasobu, a w szczególności:
a) państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju,
b) ewidencji gruntów i budynków,
c) bazy danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8 ustawy;
2)
określających przebieg granicy państwa na lądzie oraz morskich wodach wewnętrznych, przekazywanych Głównemu Geodecie Kraju przez Straż Graniczną;
3)
ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
4)
TERYT;
5)
udostępnionych przez właściwe organy administracji publicznej, o których mowa w art. 7a zadania Głównego Geodety Kraju pkt 6 ustawy;
6)
zawartych w umowach międzynarodowych lub przepisach prawa dotyczących granicy państwowej na morzu oraz granicy wyłącznej strefy ekonomicznej.
2.
Utworzenie PRG obejmuje kolejno następujące po sobie działania:
1)
utworzenie systemu teleinformatycznego PRG;
2)
zgromadzenie informacji i zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, oraz ich weryfikacja;
3)
utworzenie inicjalnej bazy danych, zgodnej z modelem pojęciowym PRG, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
4)
przedłożenie właściwym organom administracji publicznej treści inicjalnej bazy danych PRG, w części dotyczącej podziałów terytorialnych kraju związanych z ich właściwością miejscową lub obszarem działania, w celu jej weryfikacji;
5)
rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez właściwe organy administracji publicznej do przedłożonej treści inicjalnej bazy danych PRG oraz powiadomienie tych organów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag;
6)
wdrożenie procedur zapewniających:
a) utrzymywanie systemu teleinformatycznego PRG w ciągłej gotowości operacyjnej,
b) utrzymywanie bazy danych PRG w stanie aktualności, tj. zgodności z informacjami i zbiorami danych, o których mowa w ust. 1,
c) bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego PRG oraz gromadzonych w nim danych,
d) udostępnianie danych z PRG,
e) sporządzanie i przekazywanie marszałkom województw oraz starostom w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku wykazów pól powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b i c, według stanu na dzień 1 stycznia;
7)
utworzenie bazy danych PRG, uruchomienie systemu teleinformatycznego PRG i powiadomienie o tym właściwych organów administracji publicznej,
1.
System teleinformatyczny PRG tworzy się w sposób zapewniający w szczególności:
1)
kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)
tworzenie, zapisywanie i przechowywanie zbiorów danych PRG;
3)
aktualizację bazy danych PRG;
4)
pobieranie danych z ewidencji gruntów i budynków, dotyczących granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, oraz danych z ewidencji miejscowości, ulic i adresów, dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej;
5)
wizualizację danych w postaci opracowań kartograficznych, wykazów, zestawień oraz raportów;
6)
udostępnianie danych z PRG za pomocą usług sieciowych, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489);
7)
prowadzenie pełnej archiwizacji danych PRG, odtwarzanie historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zadaną datę.
2.
Integracja systemu teleinformatycznego PRG z ewidencją gruntów i budynków oraz z ewidencją miejscowości, ulic i adresów polega na wdrożeniu interfejsu zapewniającego przekazywanie do systemu teleinformatycznego PRG nowych lub zmienionych danych dotyczących:
1)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych - za pośrednictwem ZSIN;
2)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Właściwe organy administracji publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju posiadane informacje i zbiory danych, o których mowa w § 5 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Głównego Geodety Kraju informacji o rozpoczęciu działania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.
1.
Przedłożenie treści inicjalnej bazy danych PRG do weryfikacji, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, odbywa się za pomocą interfejsu,
2.
Uwagi oraz propozycje zmian dotyczące inicjalnej bazy danych PRG właściwe organy administracji publicznej przekazują Głównemu Geodecie Kraju w terminie 30 dni od dnia przedłożenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4.
3.
Główny Geodeta Kraju rozpatruje uwagi oraz propozycje zmian w terminie 3 miesięcy od dnia ich zgłoszenia.
4.
O terminie i miejscu rozpatrzenia uwag oraz propozycji zmian Główny Geodeta Kraju zawiadamia właściwych marszałków województw i zgłaszających te uwagi oraz propozycje zmian, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem, i zaprasza ich do udziału w tych czynnościach.
1.
Aktualizacji PRG dokonuje się w zakresie;
1)
granic państwa - na podstawie:
a) umów międzynarodowych i związanej z tymi umowami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) dokumentacji przekazanej Głównemu Geodecie Kraju przez właściwe organy administracji morskiej;
2)
zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa - na podstawie przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale, danych ewidencji gruntów i budynków przekazywanych przez starostów do centralnego repozytorium ZSIN oraz danych TERYT;
3)
granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych - na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków przekazywanych przez starostów do centralnego repozytorium ZSIN w postaci dokumentów elektronicznych, zapisanych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy;
4)
granic jednostek podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. d-h, oraz danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i 5 - na podstawie danych przekazywanych przez właściwe organy administracji publicznej za pomocą interfejsu;
5)
podziałów terytorialnych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. i-p - na podstawie informacji i danych przekazywanych przez właściwe organy administracji morskiej;
6)
adresów i ich lokalizacji przestrzennej - na podstawie danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w związku z aktualizacją tej ewidencji, za pomocą interfejsu, w postaci dokumentów elektronicznych zgodnych ze schematem GML określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 47b numer porządkowy nieruchomości ust. 5 ustawy.
2.
Aktualizacji PRG dokonuje się w trybie czynności materialno-technicznych:
1)
w terminie 14 dni od dnia zmiany zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, określonego w akcie prawnym wprowadzającym tę zmianę;
2)
w terminie 30 dni od dnia przekazania poprawnych informacji i danych przez właściwe organy administracji publicznej;
3)
na bieżąco w powiązaniu ze zmianami dokonywanymi w centralnym repozytorium ZSIN oraz w ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
3.
W przypadku gdy dane ewidencji gruntów i budynków dotyczące wspólnej granicy dla sąsiednich jednostek ewidencyjnych lub obrębów ewidencyjnych nie są ze sobą zgodne, w bazie danych PRG, do czasu wyeliminowania tych niezgodności, ujawnia się dane, które w ocenie Głównego Geodety Kraju są najbardziej wiarygodne, oraz wyróżnia się te dane dodatkową informacją.
4.
Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, przekazywane są przez właściwe organy administracji publicznej niezwłocznie po wejściu w życie aktów normatywnych lub decyzji oraz zarządzeń wewnętrznych określających zmiany danych PRG dotyczących jednostek podziałów terytorialnych związanych z działalnością tych organów, a w przypadku danych TERYT - niezwłocznie po aktualizacji tego rejestru.
1.
Dane PRG, nie rzadziej niż co 10 lat, podlegają okresowej weryfikacji mającej na celu zbadanie ich zgodności z treścią przepisów prawa i innych aktów określających przebieg granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, a także z danymi ewidencji gruntów i budynków, TERYT oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
2.
Terytorialny i merytoryczny zakres okresowej weryfikacji danych PRG, zwanej dalej "weryfikacją", harmonogram jej przeprowadzenia, a także wyszczególnienie zadań, jakie będą wykonywać przy jej przeprowadzaniu współpracujące ze sobą organy - Główny Geodeta Kraju oraz marszałkowie województw - są określone w 3-letnich planach sporządzanych przez Głównego Geodetę Kraju w uzgodnieniu z marszałkami województw, począwszy od 2013 r.
3.
Rezultaty weryfikacji utrwala się w protokole, który zawiera w szczególności:
1)
datę rozpoczęcia i zakończenia weryfikacji;
2)
zakres terytorialny i merytoryczny weryfikacji;
3)
imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób, które przeprowadzały weryfikację;
4)
wykaz wykrytych niezgodności.
4.
Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji podlegają usunięciu w trybie aktualizacji PRG.

Rozdział 4. Tryb udostępniania danych zawartych w PRG

1.
Dane zawarte w PRG udostępnia się;
1)
za pomocą usług sieciowych, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, lub na informatycznych nośnikach danych;
2)
na wniosek zainteresowanego - w formie dokumentów elektronicznych lub wydruków komputerowych, w szczególności w postaci:
a) plików GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym GML, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia,
b) wykazów współrzędnych punktów granicznych,
c) wykazów pól powierzchni, o których mowa w § 3 pkt 2,
d) opracowań kartograficznych danych, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a-p i pkt 3,
e) wykazów adresów,
2.
Udostępnianiu podlegają dane obrazujące aktualny stan PRG oraz dane obrazujące stan PRG na dowolny dzień po jego utworzeniu.
3.
Dane przestrzenne PRG udostępnia się w układach współrzędnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy.
4.
Udostępniane dane PRG mogą cechować się różną szczegółowością dostosowaną do potrzeb zamawiającego.
5.
Organy administracji współpracujące z Głównym Geodetą Kraju w zakresie zakładania i prowadzenia PRG mają zapewniony dostęp do danych za pomocą interfejsu.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, składa się do Głównego Geodety Kraju w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, w sposób zapewniający identyfikację autora wniosku, na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;
2)
adres wnioskodawcy;
3)
dane kontaktowe wnioskodawcy: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
4)
określenie zbiorów danych będących przedmiotem wniosku, a w szczególności ich rodzaju, zakresu rzeczowego i terytorialnego, szczegółowości oraz formy;
5)
określenie sposobu i celu wykorzystania udostępnionych danych;
6)
podpis wnioskodawcy.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Do czasu wdrożenia dla obszaru właściwości miejscowej starosty funkcjonalności ZSIN, o której mowa w art. 24b zintegrowany system informacji o nieruchomościach ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie umożliwiającym co najmniej cykliczną aktualizację centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, starosta przekazuje Głównemu Geodecie Kraju dane określające przebieg granic jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych, dla których ustalone zostały nowe punkty graniczne lub zmienione zostały współrzędne określające położenie dotychczasowych punktów granicznych. Dane te starosta przekazuje w postaci dokumentów elektronicznych, zapisanych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów ust. 2 ustawy, lub w postaci plików GML, których pierwotną postać udostępni mu Główny Geodeta Kraju na podstawie danych PRG. Dokumenty elektroniczne są przekazywane z wykorzystaniem interfejsu.
2.
Przekazanie zbiorów danych, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, według stanu odpowiednio na dzień 31 grudnia oraz 30 czerwca, z tym że pierwsze przekazanie następuje na pisemne żądanie Głównego Geodety Kraju w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma w tej sprawie.
Do czasu wdrożenia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zgodnego z przepisami wydanymi na podstawie art. 47b numer porządkowy nieruchomości ust. 5 ustawy, przepisów § 6 ust. 2 pkt 2 oraz § 9 ust. 1 pkt 6 nie stosuje się.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...