• Rozporządzenie Ministra Z...
  06.04.2020

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Stan prawny aktualny na dzień: 06.04.2020

Dz.U.2018.0.1738 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Priorytetowymi dziedzinami medycyny są:
1)
anestezjologia i intensywna terapia;
2)
chirurgia ogólna;
3)
chirurgia onkologiczna;
4)
choroby wewnętrzne;
5)
geriatria;
6)
hematologia;
7)
kardiologia dziecięca;
8)
medycyna ratunkowa;
9)
medycyna rodzinna;
10)
neonatologia;
11)
neurologia dziecięca;
12)
onkologia i hematologia dziecięca;
13)
onkologia kliniczna;
14)
ortodoncja;
15)
patomorfologia;
16)
pediatria;
17)
psychiatria;
18)
psychiatria dzieci i młodzieży;
19)
radioterapia onkologiczna;
20)
stomatologia dziecięca.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 1489).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 07.09.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz.1738]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...