• Rozporządzenie Ministra S...
  07.04.2020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Stan prawny aktualny na dzień: 07.04.2020

Dz.U.2019.0.2432 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:

Opłata roczna za aplikację adwokacką jest równa 2,25-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz. U. poz. 2080).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 18.12.2019 r. - Dz. U. z 2019 r. poz. 2432]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...