• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  12.08.2020

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Stan prawny aktualny na dzień: 12.08.2020

Dz.U.2016.0.2080 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2020-01-01
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.2482

   Na podstawie art. 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999) zarządza się, co następuje:

Opłata roczna za aplikację adwokacką jest równa 2,6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz. U. poz. 1114).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...