• Rozporządzenie Ministra S...
  06.04.2020

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Stan prawny aktualny na dzień: 06.04.2020

Dz.U.2016.0.1175 - Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepis ogólny

Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
zwanego dalej „konkursem”, w tym sprawdzenia:
1)
poziomu wiedzy ogólnej osoby ubiegającej się o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną, zwanej dalej „kandydatem”;
2)
stopnia znajomości języka obcego przez kandydata;
3)
predyspozycji kandydata i jego przydatności do pracy w służbie zagranicznej.

Rozdział 2. Ogłoszenie o konkursie i składanie wniosków

Dyrektor generalny służby zagranicznej zamieszcza ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw zagranicznych, zwanego dalej „ministerstwem”, co najmniej sześć tygodni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
Ogłoszenie może być także opublikowane w środkach masowego przekazu.
1.
W ogłoszeniu o konkursie zamieszcza się w szczególności informacje o:
1)
terminie i miejscu złożenia wniosku o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną, zwanego dalej „wnioskiem”;
2)
sposobie złożenia wniosku;
3)
dokumentach, które kandydat jest obowiązany dołączyć do wniosku;
4)
terminie rozpoczęcia konkursu;
5)
wymaganiach związanych ze stanowiskiem aplikanta, wynikających z opisu stanowiska pracy.
2.
Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
1.
Do wniosku kandydat dołącza:
1)
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego, w tym kopię odpisu dyplomu (część A), a w razie konieczności kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację dyplomu;
2)
życiorys;
3)
kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
2.
Wzór życiorysu jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.
W przypadku składania wniosku przed uzyskaniem tytułu magistra lub równorzędnego, kandydat załącza oświadczenie o terminie obrony swojej pracy magisterskiej albo o terminie uzyskania dokumentów potwierdzających wskazane przez niego kwalifikacje. W takim przypadku kandydat składa dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego etapu konkursu bezpośrednio komisji konkursowej.
4.
Kandydat może dołączyć do wniosku kopie innych dokumentów poświadczających doświadczenie, kompetencje lub umiejętności przydatne w służbie zagranicznej.
5.
Wniosek wraz z załącznikami składa się w terminie określonym w ogłoszeniu, w ministerstwie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wskazanych w ogłoszeniu. Za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do ministerstwa. Formularz wniosku oraz życiorysu jest dostępny w ministerstwie oraz na jego stronie internetowej.
6.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszcza się załączenie fotografii wykonanej techniką cyfrową.
7.
Kandydat może zostać wezwany do uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub nadesłanych dokumentów w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez niego wezwania. Brak uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.
O zakwalifikowaniu do konkursu na aplikację oraz terminach i miejscu jego przeprowadzenia kandydat jest zawiadamiany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem konkursu na aplikację.
Kandydat, który nie przedłoży dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, w terminie wskazanym w § 4 ust. 3, zostaje wykluczony z udziału w konkursie.

Rozdział 3. Komisja konkursowa

1.
Do przeprowadzenia konkursu dyrektor generalny służby zagranicznej powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”. Do zadań komisji należy w szczególności:
1)
sprawdzenie wniosków oraz ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do konkursu;
2)
przeprowadzenie konkursu, przy wykorzystaniu narzędzi sprawdzających wiedzę i umiejętności kandydatów, w szczególności testów, zestawów pytań oraz zadań, zatwierdzonych przez dyrektora generalnego służby zagranicznej;
3)
ustalenie listy kandydatów, o której mowa w § 20 ust. 1.
2.
W skład komisji powołuje się siedmiu członków, w tym przewodniczącego komisji i zastępcę przewodniczącego komisji.
3.
Wszystkie osoby wchodzące w skład komisji są powoływane spośród członków służby zagranicznej.
4.
Przewodniczący komisji wyznacza sekretarza komisji spośród jej członków.
5.
Dyrektor generalny służby zagranicznej może zaprosić do udziału w pracach komisji bez prawa głosu ekspertów niebędących członkami służby zagranicznej, posiadających specjalistyczną wiedzę lub umiejętności z zakresu zagadnień objętych konkursem.
1.
Przewodniczący komisji nadzoruje prawidłowość przebiegu konkursu i kieruje pracami komisji, w tym wyznacza zadania jej członkom.
2.
Zastępca przewodniczącego komisji wykonuje wszystkie czynności zastrzeżone dla przewodniczącego komisji podczas jego nieobecności.
1.
Członkiem komisji nie może być osoba pozostająca z którymkolwiek z kandydatów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.
2.
Po zapoznaniu się z listą kandydatów biorących udział w naborze członek komisji składa oświadczenie, że:
1)
nie pozostaje w związku małżeńskim z żadnym z kandydatów lub ich krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, nie pozostaje z żadnym z kandydatów we wspólnym gospodarstwie domowym lub nie pozostaje z żadnym z kandydatów w jakimkolwiek innym stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności;
2)
zachowa w tajemnicy informacje o kandydatach uzyskane w trakcie konkursu.
3.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4.
Jeżeli członek komisji pozostaje z kandydatem w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który uniemożliwia mu podpisanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, dyrektor generalny służby zagranicznej wyłącza go ze składu komisji i powołuje w jego miejsce nowego członka komisji.
1.
Komisja obraduje na posiedzeniach.
2.
Decyzje komisji są podejmowane w drodze konsensusu, w obecności co najmniej czterech członków komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. W przypadku braku jednomyślności przewodniczący zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcie komisji zapada wówczas większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego – głos jego zastępcy.
3.
Z prac komisji jest sporządzany protokół.

Rozdział 4. Etapy konkursu

Konkurs na aplikację składa się z następujących etapów:
1)
sprawdzianu wiedzy ogólnej;
2)
sprawdzianu umiejętności;
3)
sprawdzianu stopnia znajomości języków obcych;
4)
sprawdzenia predyspozycji kandydatów do pracy w służbie zagranicznej;
5)
rozmowy kwalifikacyjnej.
1.
Sprawdzian wiedzy ogólnej ma formę testu jednokrotnego wyboru i składa się ze 100 pytań obejmujących zagadnienia dotyczące:
1)
historii Polski i historii powszechnej;
2)
aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce;
3)
aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie;
4)
głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej;
5)
wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki.
2.
Test wiedzy ogólnej jest oceniany w skali 0–100 punktów. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat otrzymuje jeden punkt, za brak odpowiedzi lub odpowiedź nieprawidłową – zero punktów.
3.
Test wiedzy ogólnej trwa 120 minut.
1.
Sprawdzian umiejętności obejmuje sprawdzenie umiejętności analizowania i wykorzystania informacji, poprawnego wnioskowania i rozwiązywania problemów.
2.
Sprawdzian umiejętności ma formę zadań. Jest oceniany w skali 0–100 punktów i trwa nie dłużej niż 120 minut.
Sprawdzian stopnia znajomości dwóch języków obcych zadeklarowanych przez kandydata we wniosku jest przeprowadzany zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów z języków obcych w ministerstwie.
1.
Sprawdzian wiedzy ogólnej, sprawdzian umiejętności oraz pisemne części sprawdzianu stopnia znajomości języków obcych przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości.
2.
Przed przystąpieniem do każdego ze wskazanych w ust. 1 etapów konkursu kandydat losuje kopertę, która jest opatrzona indywidualnym kodem, i wpisuje kod koperty w prawym górnym rogu pierwszej strony pracy. Następnie kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko na kartce papieru i umieszcza ją w kopercie. Po zakończeniu etapu kandydat przekazuje zaklejoną kopertę oraz pracę członkowi komisji nadzorującemu przebieg etapu konkursu.
3.
Otwarcie kopert zawierających imiona i nazwiska kandydatów oraz przyporządkowanie im wyników następuje po sprawdzeniu i ocenieniu prac na danym etapie konkursu.
1.
Na każdym etapie konkursu kandydat otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią ministerstwa. Podczas sprawdzania prac są uwzględniane jedynie odpowiedzi udzielone na tych arkuszach.
2.
Kandydaci posługujący się materiałami innymi niż dostarczone przez ministerstwo, porozumiewający się z innymi kandydatami w sposób niedozwolony lub zakłócający przebieg poszczególnych etapów konkursu są wykluczani z udziału w konkursie.
3.
Opuszczenie przez kandydata sali, w której odbywa się dany etap konkursu, stanowi zakończenie udziału w tym etapie konkursu. Przed opuszczeniem sali kandydat zwraca otrzymane materiały i arkusze odpowiedzi.
4.
W wyjątkowych przypadkach osoba nadzorująca przebieg danego etapu konkursu może wyrazić zgodę na opuszczenie przez kandydata sali, w której odbywa się ten etap konkursu. Na czas opuszczenia sali kandydat przekazuje otrzymane materiały i arkusze odpowiedzi osobie nadzorującej przebieg tego etapu konkursu.
1.
Komisja, biorąc pod uwagę ogólną liczbę kandydatów i liczbę stanowisk przewidzianych dla aplikantów w danym roku, ustala w każdym z etapów konkursu, o których mowa w § 11 pkt 1–3, minimalną liczbę punktów, które kandydat musi uzyskać, by zostać dopuszczonym do kolejnego etapu konkursu.
2.
Po każdym etapie konkursu komisja ustala listę kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu.
3.
W przypadku gdy dwa etapy konkursu odbywają się jednego dnia, komisja ustala listę kandydatów dopuszczonych do etapu konkursu następującego po nich, biorąc pod uwagę łączne wyniki kandydatów z tych dwóch etapów.
1.
Sprawdzenie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej obejmuje w szczególności badanie kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji, odporności na stres oraz umiejętności współpracy.
2.
Czas badania jest nie dłuższy niż 8 godzin.
1.
Ostatnim etapem konkursu jest rozmowa kwalifikacyjna.
2.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ocenia przydatność kandydata do pracy w służbie zagranicznej, biorąc pod uwagę w szczególności wyniki sprawdzenia predyspozycji kandydata do pracy w służbie zagranicznej, jego możliwości intelektualne, motywację i kulturę osobistą. Kandydaci są oceniani w skali 0–60 punktów.
3.
Do rozmowy kwalifikacyjnej może przystąpić kandydat, który posiada dokument potwierdzający spełnienie warunku wykazywania się odpowiednim stanem zdrowia psychicznego i fizycznego, wydany mu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej.
1.
Komisja przedstawia dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej listę kandydatów uszeregowaną w porządku malejącym według rezultatów uzyskanych w rozmowie kwalifikacyjnej.
2.
Dyrektor generalny służby zagranicznej rozstrzyga o przyjęciu na aplikację i ogłasza listę osób przyjętych na aplikację w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

Rozdział 5. Przepisy końcowe

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną (Dz. U. z 2016 r. poz. 531).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...