• Rozporządzenie Ministra S...
  03.04.2020

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.04.2020

Dz.U.2011.279.1642 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych;
2)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych;
3)
organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia baz wskazanych w pkt 1 i 2;
4)
tryb i standardy techniczne aktualizacji baz wskazanych w pkt 1 i 2;
5)
tryb i standardy techniczne udostępniania baz wskazanych w pkt 1 i 2;
6)
tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w następujących skalach: 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
atrybucie - rozumie się przez to cechę klasy obiektu posiadającą unikalną nazwę w obrębie danej klasy oraz dziedzinę wartości, którą może przyjmować;
2)
generalizacji - rozumie się przez to proces uogólnienia informacji geograficznej umożliwiający opracowanie modelu kartograficznego przestrzeni geograficznej o stopniu dokładności geometrycznej i poziomie uogólnienia pojęciowego odpowiadającym zdefiniowanym w rozporządzeniu kryteriom dokładnościowym właściwym dla poszczególnych produktów i zgodnym z ich przeznaczeniem;
3)
klasie obiektów - rozumie się przez to reprezentację obiektów charakteryzujących się tymi samymi atrybutami, operacjami, metodami, związkami i semantyką;
4)
kodzie kartograficznym - rozumie się przez to oznaczenie cyfrowe przypisane znakom kartograficznym stosowanym na mapach w szeregu skalowym od 1:10.000 do 1:1.000.000;
5)
mapie ogólnogeograficznej - rozumie się przez to jednolite co do zakresu treści, symbolizacji i generalizacji opracowanie kartograficzne obszaru całego kraju przedstawiające charakterystyczne i typowe elementy środowiska geograficznego i ich przestrzenne związki;
6)
Modelu Podstawowym - rozumie się przez to pojęcie określone w § 1 ust. 3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
7)
obiekcie topograficznym - rozumie się przez to abstrakcję obiektu terenowego lub zbioru obiektów uwzględniającą istotne cechy geometryczne i opisowe, umożliwiające precyzyjne odtworzenie położenia, własności i wzajemnych relacji pomiędzy obiektami w przestrzeni geograficznej;
8)
redakcji kartograficznej - rozumie się przez to proces polegający na doborze i generalizacji obiektów zgodnie z przyjętymi kryteriami, usunięciu konfliktów graficznych, opracowaniu opisów oraz sporządzeniu ramki arkusza i treści pozaramkowej mapy;
9)
symbolizacji - rozumie się przez to nadawanie symbolu graficznego obiektom bazy danych zgodnie z własnościami poszczególnych obiektów oraz ich charakterystyką atrybutową;
10)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
11)
wizualizacji kartograficznej - rozumie się przez to proces automatycznego zobrazowania treści bazy danych.

Rozdział 2. Zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych

W bazie danych obiektów topograficznych, zwanej dalej "BDOT10k", gromadzi się informacje o obiektach topograficznych obejmujące:
1)
lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2)
charakterystykę obiektów;
3)
kody kartograficzne;
4)
metadane obiektów.
W bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, zwanej dalej "BDOO", gromadzi się poddane procesowi generalizacji obiekty BDOT10k.
Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Klasyfikację obiektów na trzech poziomach szczegółowości z oznaczeniami kodowymi stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 3. Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia BDOT10k i BDOO

BDOT10k tworzy się na podstawie:
1)
danych zawartych w rejestrach określonych w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2-6 i 11 oraz art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1b ustawy;
2)
danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez inne organy lub instytucje, w szczególności:
a) ministra właściwego do spraw transportu - w zakresie sieci komunikacyjnej,
b) ministra właściwego do spraw łączności - w zakresie sieci uzbrojenia terenu,
c) ministra właściwego do spraw budownictwa - w zakresie budowli i urządzeń,
d) ministra właściwego do spraw: rolnictwa, środowiska oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - w zakresie kompleksów użytkowania terenu oraz pokrycia terenu,
e) ministra właściwego do spraw środowiska oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w zakresie terenów chronionych,
f) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w zakresie zabytków nieruchomych,
g) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - w zakresie sieci wodnej,
h) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w zakresie identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju,
i) urzędy miast i gmin - w zakresie siedzib instytucji;
3)
danych pozyskanych z wywiadu terenowego.
BDOO tworzy się na podstawie danych zawartych w BDOT10k.
Schemat aplikacyjny UML oraz schemat GML BDOT10k i BDOO są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOT10k określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do BDOO określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
System teleinformatyczny obsługujący BDOT10k oraz BDOO zapewnia:
1)
kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)
zasilanie baz danych danymi, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2-6 i 11 oraz art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1b ustawy;
3)
zasilanie baz danych danymi zawartymi w rejestrach prowadzonych przez inne organy lub instytucje, o których mowa w § 7 pkt 2;
4)
przechowywanie pełnego opisu geometrii i atrybutów obiektów zdefiniowanych zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia;
5)
kontrolę jakości danych zawartych w BDOT10k i BDOO;
6)
identyfikację danych źródłowych stanowiących podstawę do wizualizacji kartograficznej BDOT10k i BDOO;
7)
generowanie map topograficznych oraz map ogólnogeograficznych;
8)
udostępnianie obiektów BDOT10k i BDOO w postaci cyfrowej i analogowej.
BDOT10k i BDOO prowadzi się w obowiązującym systemie odniesień przestrzennych.

Rozdział 4. Aktualizacja BDOT10k i BDOO

1.
BDOT10k aktualizuje się na podstawie danych zawartych w źródłach, o których mowa w § 7.
2.
Aktualizacja danych zawartych w BDOT10k następuje niezwłocznie po uzyskaniu nowych danych.
BDOO aktualizuje się na podstawie danych zawartych w BDOT10k niezwłocznie po aktualizacji danych w BDOT10k.

Rozdział 5. Udostępnianie BDOT10k i BDOO

1.
Dane zawarte w BDOT10k i BDOO udostępnia się:
1)
przy pomocy usług sieciowych, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489);
2)
na wniosek zainteresowanego, w szczególności:
a) przy pomocy usług sieciowych, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
b) w postaci dokumentów elektronicznych GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym,
c) w postaci standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 3 i 4 ustawy,
d) w postaci przetworzonych zbiorów danych w formie cyfrowej lub analogowej.
2.
Udostępnianiu podlegają aktualne i archiwalne dane BDOT10k i BDOO.
3.
Dane BDOT10k oraz BDOO udostępnia się w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
1.
Wniosek, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, składa się do organu uprawnionego do udostępniania informacji.
2.
Wniosek, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, zawiera:
1)
nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w BDOT10k i BDOO;
2)
adres siedziby wnioskodawcy;
3)
nr REGON wnioskodawcy;
4)
nazwę organu uprawnionego do udostępnienia danych;
5)
zakres żądanych danych, z wyszczególnieniem lokalizacji, obszaru, kategorii, klas oraz obiektów topograficznych;
6)
wskazanie sposobu udostępnienia BDOT10k i BDOO.

Rozdział 6. Tryb i standardy techniczne tworzenia standardowych opracowań kartograficznych w zakresie map topograficznych oraz map ogólnogeograficznych

1.
Mapy topograficzne tworzy się na podstawie:
1)
danych zawartych w BDOT10k - w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej;
2)
danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu;
3)
danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.
2.
Mapy ogólnogeograficzne tworzy się na podstawie:
1)
danych zawartych w BDOO - w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej;
2)
danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu;
3)
danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.
Mapy topograficzne oraz mapy ogólnogeograficzne opracowuje się w podziale na arkusze, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 osnowy geodezyjne ust. 5 ustawy.
Treść arkusza mapy stanowią:
1)
symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k lub BDOO, które nie zmieniają swojego rzeczywistego położenia w procesie redakcji kartograficznej;
2)
symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k lub BDOO, które zmieniają swoje rzeczywiste położenie w procesie redakcji kartograficznej;
3)
nazwy i opisy objaśniające, wygenerowane na podstawie danych z BDOT10k lub BDOO oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych;
4)
symbole kartograficzne reprezentujące obiekty wygenerowane z numerycznego modelu rzeźby terenu, będące prezentacją rzeźby terenu;
5)
dodatkowe dane geometryczne, w szczególności: kontury rozgraniczające pokrycie terenu, granice administracyjne, strzałki kierunku biegu cieków, strzałki wylotów dróg i linii kolejowych na granicy arkusza;
6)
elementy pozaramkowe, w szczególności: ozdobna ramka, opisy i legenda mapy.
Standardy techniczne tworzenia map topograficznych w skali:
1)
1:10.000 określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;
2)
1:25.000 określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
3)
1:50.000 określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
4)
1:100.000 określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
Standardy techniczne tworzenia map ogólnogeograficznych w skali:
1)
1:250.000 określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
2)
1:500.000 określa załącznik nr 11 do rozporządzenia;
3)
1:1.000.000 określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

BDOT10k zostanie utworzona do dnia 31 grudnia 2013 r.
BDOO zostanie utworzona do dnia 31 grudnia 2014 r.
Dotychczas prowadzone zbiory danych zawierające informacje o obiektach topograficznych mogą funkcjonować nie dłużej niż do czasu utworzenia BDOT10k.
Dotychczas prowadzone zbiory danych zawierające informacje o obiektach ogólnogeograficznych mogą funkcjonować nie dłużej niż do czasu utworzenia BDOO.
Do czasu utworzenia BDOT10k i BDOO mapy topograficzne i mapy ogólnogeograficzne tworzy się na podstawie danych zgromadzonych w dotychczas prowadzonych zbiorach danych zawierających informacje o obiektach topograficznych i ogólnogeograficznych oraz na podstawie innych materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załączniki do Rozporządzenia:

Tom I >> pobierz

Tom II >> pobierz

 

 

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...