• Rozporządzenie Ministra P...
  02.04.2020

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2020

Dz.U.2007.149.1051 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego

Obserwuj akt

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa wzory zaświadczeń potwierdzających spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 podmioty uprawnione do założenia spółdzielni, pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
Określa się wzór zaświadczenia:
1)
ośrodka pomocy społecznej potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, lub osobą zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy, ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zakładu lecznictwa odwykowego potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą uzależnioną od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, o której mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, lub osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy, ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
powiatowego centrum pomocy rodzinie potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, o którym mowa w art. 1 zakres podmiotowy ustawy, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 
WZÓR
ZAŚWIADCZENIE
ośrodka pomocy społecznej potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, lub osobą zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)
 

  Data
   
   
(pieczątka)  
Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadcza, że Pan(i)
1. Imię i nazwisko ...............................................................
2. Nazwisko rodowe ...............................................................
3. Imiona rodziców ...............................................................
4. Data i miejsce urodzenia ......................................................
5. Miejsce zamieszkania i adres pobytu ...........................................
6. PESEL .........................................................................*
7. Obywatelstwo ..................................................................
jest osobą bezdomną realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym / jest osobą zwalnianą z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym**
Zaświadczenie wydaje się w celu złożenia wraz z wnioskiem o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Podpis i pieczęć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 
*    W przypadku cudzoziemców należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
**   Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIK Nr 2 
WZÓR
ZAŚWIADCZENIE
zakładu lecznictwa odwykowego potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą uzależnioną od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)
 
  Data
   
   
(pieczątka)  
Zakład Lecznictwa Odwykowego zaświadcza, że Pan(i)
1. Imię i nazwisko ...............................................................
2. Nazwisko rodowe ...............................................................
3. Imiona rodziców ...............................................................
4. Data i miejsce urodzenia ......................................................
5. Miejsce zamieszkania i adres ..................................................
6. PESEL .........................................................................*
7. Obywatelstwo ..................................................................
jest osobą uzależnioną od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Zaświadczenie wydaje się w celu złożenia wraz z wnioskiem o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Podpis i pieczęć Dyrektora Zakładu Lecznictwa Odwykowego
*   W przypadku cudzoziemców należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
ZAŁĄCZNIK Nr 3 
WZÓR
ZAŚWIADCZENIE
zakładu opieki zdrowotnej potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, lub osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca      2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)
 
  Data
   
   
(pieczątka)  
Zakład Opieki Zdrowotnej zaświadcza, że Pan(i)
1. Imię i nazwisko ...............................................................
2. Nazwisko rodowe ...............................................................
3. Imiona rodziców ...............................................................
4. Data i miejsce urodzenia ......................................................
5. Miejsce zamieszkania i adres ..................................................
6. PESEL .........................................................................*
7. Obywatelstwo ..................................................................
jest osobą uzależnioną od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym / jest osobą chorą psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym**
Zaświadczenie wydaje się w celu złożenia wraz z wnioskiem o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Podpis i pieczęć Kierownika Zakładu Opieki Zdrowotnej
*    W przypadku cudzoziemców należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
**   Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIK Nr 4 
WZÓR
ZAŚWIADCZENIE
powiatowego centrum pomocy rodzinie potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.)

Data
(pieczątka)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaświadcza, źe Pan(i)
1. Imię i nazwisko ...............................................................
2. Nazwisko rodowe ...............................................................
3. Imiona rodziców ...............................................................
4. Data i miejsce urodzenia ......................................................
5. Miejsce zamieszkania i adres ..................................................
6. PESEL .........................................................................*
7. Obywatelstwo ..................................................................
jest uchodźcą realizującym indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, o której mowa w art 1 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Zaświadczenie wydaje się w celu złożenia wraz z wnioskiem o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Podpis i pieczęć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
*   W przypadku cudzoziemców należy wpisać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...