• Rozporządzenie Ministra O...
  02.04.2020

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2020

Dz.U.2014.0.764 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego żołnierzy zawodowych

Obserwuj akt

Na podstawie art. 26 ust. 19 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb opiniowania służbowego oraz sposób oceniania żołnierza zawodowego, doręczania i zapoznawania go z treścią opinii służbowej, wnoszenia i rozpatrywania od niej odwołania oraz weryfikowania opinii ostatecznych;
2)
tryb udostępniania opinii służbowej;
3)
wzór arkusza opinii służbowej.
Opiniowaniem służbowym obejmuje się żołnierza zawodowego:
1)
który do 15 sierpnia danego roku przez okres co najmniej sześciu miesięcy wykonywał obowiązki na stanowisku służbowym, o którym mowa w art. 26 opiniowanie służbowe żołnierza ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanej dalej „ustawą”;
2)
pełniącego służbę w rezerwie kadrowej, którego do dnia 15 sierpnia danego roku na okres co najmniej sześciu miesięcy skierowano do wykonywania zadań służbowych.
1.
Opinię służbową sporządza się na arkuszu opinii służbowej, zwanym dalej „arkuszem”, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.
Opinię służbową o żołnierzu zawodowym wyznaczonym do pełnienia zawodowej służby wojskowej bezpośrednio w strukturze międzynarodowej albo w strukturze wielonarodowej sporządza się na arkuszu obowiązującym w tej strukturze.
1.
Jeżeli od sporządzenia ostatniej opinii służbowej żołnierz miał kilku bezpośrednich przełożonych, właściwy do sporządzenia opinii służbowej jest ten przełożony, któremu żołnierz bezpośrednio podlega w dniu rozpoczęcia procesu opiniowania.
2.
Opiniowany żołnierz, najpóźniej w dniu zapoznania się z opinią służbową, może wpisać w arkuszu własne propozycje dotyczące dalszego przebiegu służby.
W ramach opiniowania służbowego opiniujący ocenia:
1)
wywiązywanie się opiniowanego z obowiązków służbowych na stanowisku służbowym lub zadań służbowych w przypadku opiniowanego pełniącego służbę w rezerwie kadrowej – według następujących kryteriów:
a) jakość i terminowość wykonywania obowiązków lub zadań,
b) dyspozycyjność,
c) samodzielność i inicjatywa,
d) planowanie i organizacja pracy;
2)
następujące kompetencje i predyspozycje opiniowanego:
a) odpowiedzialność,
b) determinacja w dążeniu do celu,
c) trafność i szybkość podejmowania decyzji,
d) odporność na stres,
e) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
f) stosowanie się do przepisów, norm i reguł,
g) rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji,
h) dbałość o sprzęt i mienie,
i) kultura osobista i dbałość o wygląd zewnętrzny.


§ 6, ocena kryteriów wywiązywania się z obowiązków lub zadań służbowych
1. Ocenę kryteriów wywiązywania się z obowiązków służbowych lub zadań służbowych wyraża się punktowo:
1)
opiniowany znacznie przewyższa wymagania – 16 punktów;
2)
opiniowany przewyższa wymagania – 12 punktów;
3)
opiniowany spełnia wymagania – 8 punktów;
4)
opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie – 4 punkty;
5)
opiniowany nie spełnia wymagań – 0 punktów.
2. Ocena wywiązywania się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kryteria.
§ 6, ocena kryteriów wywiązywania się z obowiązków lub zadań służbowych
1. Ocenę kryteriów wywiązywania się z obowiązków służbowych lub zadań służbowych wyraża się punktowo:
1)
opiniowany znacznie przewyższa wymagania – 16 punktów;
2)
opiniowany przewyższa wymagania – 12 punktów;
3)
opiniowany spełnia wymagania – 8 punktów;
4)
opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie – 4 punkty;
5)
opiniowany nie spełnia wymagań – 0 punktów.
2. Ocena wywiązywania się opiniowanego z obowiązków służbowych lub zadań służbowych stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kryteria.
1.
Ocenę poszczególnych kompetencji i predyspozycji wyraża się punktowo:
1)
opiniowany znacznie przewyższa wymagania – 4 punkty;
2)
opiniowany przewyższa wymagania – 3 punkty;
3)
opiniowany spełnia wymagania – 2 punkty;
4)
opiniowany spełnia wymagania w ograniczonym zakresie – 1 punkt;
5)
opiniowany nie spełnia wymagań – 0 punktów.
2.
Ocena kompetencji i predyspozycji opiniowanego stanowi sumę punktów uzyskanych przez niego za poszczególne kompetencje i predyspozycje.
1.
Ogólną ocenę opiniowanego wystawia się na podstawie ocen, o których mowa w § 6 ust. 2 i § 7 ust. 2, uwzględniając łączną liczbę punktów:
1)
wzorową (6) – jeżeli uzyskał powyżej 90 punktów;
2)
bardzo dobrą (5) – jeżeli uzyskał od 75 do 90 punktów;
3)
dobrą (4) – jeżeli uzyskał od 50 do 74 punktów;
4)
dostateczną (3) – jeżeli uzyskał od 25 do 49 punktów;
5)
niedostateczną (2) – jeżeli uzyskał poniżej 25 punktów.
2.
Przy wystawianiu ogólnej oceny opiniowanemu, który uzyskał co najmniej 50 punktów, uwzględnia się ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej aktualną w dniu sporządzania opinii.
3.
Opiniujący może w formie opisowej uzasadnić wystawioną ogólną ocenę zawartą w opinii służbowej, w szczególności gdy jest to ocena niedostateczna (2).
1.
Po przeprowadzeniu opiniowania służbowego opiniujący podpisuje oryginał opinii służbowej i wpisuje datę jej sporządzenia.
2.
Przełożony zapoznaje żołnierza z opinią służbową podczas rozmowy oraz doręcza potwierdzoną kopię opinii służbowej.
3.
W przypadku odmowy przyjęcia przez opiniowanego kopii opinii służbowej opiniujący potwierdza fakt przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 26 opiniowanie służbowe żołnierza ust. 10 ustawy, przez odpowiednią adnotację w arkuszu opinii służbowej.
4.
W przypadku braku możliwości:
1)
zapoznania opiniowanego żołnierza z opinią służbową w sposób określony w ust. 2, przełożony zapoznaje żołnierza z tą opinią w inny sposób, po czym potwierdza to stosowną notatką służbową;
2)
doręczenia opiniowanemu żołnierzowi opinii służbowej w sposób określony w ust. 2, opinię tę przesyła się mu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na jego adres zamieszkania.
1.
Odwołanie od opinii służbowej opiniowany wnosi na piśmie do wyższego przełożonego.
2.
Opiniujący, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, przesyła opinię służbową, wraz z odwołaniem i swoim stanowiskiem w sprawie, do wyższego przełożonego.
3.
Wyższy przełożony w przypadku:
1)
utrzymania w mocy opinii służbowej – dokonuje w arkuszu adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, a następnie
potwierdza to własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą;
2)
zmiany lub uzupełnienia opinii służbowej – dokonuje w arkuszu zmian lub uzupełnień pismem odręcznym w kolorze czerwonym, co potwierdza podpisem i opatruje datą, a następnie dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania;
3)
uchylenia i wydania nowej opinii służbowej – przekreśla pierwszą stronę arkusza kolorem czerwonym oraz dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, co potwierdza własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą, a następnie wydaje nową opinię służbową;
4)
uchylenia opinii służbowej, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej sporządzenia – przekreśla pierwszą stronę arkusza kolorem czerwonym oraz dokonuje adnotacji o sposobie rozpatrzenia odwołania, co potwierdza własnoręcznym podpisem oraz opatruje datą.
4.
Wyższy przełożony informuje opiniowanego oraz opiniującego o sposobie rozpatrzenia odwołania i doręcza opiniowanemu – za pokwitowaniem – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ostatecznej opinii służbowej.
5.
W przypadku wydania nowej opinii służbowej na podstawie ust. 3 pkt 3, przepisy § 4–9 stosuje się odpowiednio.
1.
Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii służbowej, w której opiniowanemu wystawiono ocenę ogólną niedostateczną, opiniowany wnosi na piśmie do dowódcy jednostki wojskowej.
2.
Jeżeli opiniującym, o którym mowa w art. 26 opiniowanie służbowe żołnierza ust. 6 ustawy, był dowódca jednostki wojskowej, organem właściwym do weryfikowania opinii służbowej jest przełożony dowódcy jednostki wojskowej.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, opiniowany może złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu ostatecznej opinii służbowej.
4.
Jeżeli opiniowany nie złożył odwołania od opinii służbowej, w której przełożony wystawił ogólną ocenę niedostateczną, termin, o którym mowa w ust. 3, biegnie od dnia, w którym opinia służbowa stała się ostateczna.
5.
W przypadku powołania komisji, o której mowa w art. 26 opiniowanie służbowe żołnierza ust. 15 ustawy, opiniowany ma prawo zgłoszenia swojego przedstawiciela do jej składu.
6.
Do składu komisji, o którym mowa w art. 26 opiniowanie służbowe żołnierza ust. 15 ustawy, nie powołuje się:
1)
opiniującego;
2)
wyższego przełożonego, o którym mowa w art. 26 opiniowanie służbowe żołnierza ust. 11 ustawy, jeżeli rozpatrzył odwołanie od weryfikowanej opinii służbowej w trybie § 10.
7.
W procesie weryfikowania ostatecznej opinii służbowej przepis § 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
8.
Dowódca jednostki wojskowej informuje opiniowanego oraz opiniującego o sposobie zweryfikowania opinii służbowej i doręcza opiniowanemu – za pokwitowaniem – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zweryfikowanej opinii służbowej.
9.
W przypadku wydania nowej opinii służbowej przepisy § 4–9 stosuje się odpowiednio.
Jeżeli istnieje potrzeba określenia kierunków rozwoju zawodowego i potrzeb szkoleniowych opiniowanego, dowódca jednostki wojskowej w ostatecznej albo zweryfikowanej opinii służbowej określa potrzeby szkoleniowe opiniowanego żołnierza.
Arkusze opinii służbowych, o których mowa w § 9 ust. 1, § 10 ust. 3 pkt 3 oraz § 11 ust. 8, a także arkusze opinii służbowych, o których mowa w § 3 ust. 2, włącza się do teczki akt personalnych opiniowanego.
1.
Na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 26 opiniowanie służbowe żołnierza ust. 17 ustawy, o udostępnienie opinii służbowej o żołnierzu zawodowym dowódca jednostki wojskowej udostępnia niezwłocznie tę opinię; opinia ta podlega zwrotowi po wykorzystaniu.
2.
Jeżeli opinia służbowa została włączona do teczki akt personalnych żołnierza, dowódca jednostki wojskowej lub organ kadrowy, który prowadzi teczki akt personalnych, udostępniają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię tej opinii.
Przy wystawianiu ogólnej oceny zawartej w opinii służbowej w 2014 r. bierze się pod uwagę ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej przeprowadzonego po dniu 31 grudnia 2013 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 26 maja 2014 r. (poz. 764)>> zobacz

 

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...