• Rozporządzenie Ministra F...
  07.04.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 07.04.2020

Dz.U.2018.0.850 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868 i 1228) zarządza się, co następuje:

Określa się wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji:
1)
należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
obowiązków o charakterze niepieniężnym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzory tytułów wykonawczych stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 650) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 650).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 22.08.2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1305]


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. (poz. 1305)

 

Załącznik nr 1 i nr 2

 

 


 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...