• Rozporządzenie Ministra F...
  29.03.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Stan prawny aktualny na dzień: 29.03.2020

Dz.U.2018.0.1804 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499 i 1629) zarządza się, co następuje:

Określa się wzór:
1)
zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b uznanie i obciążenie rachunku VAT ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.
Dotychczasowy wzór zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia uchylanego w § 3, stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1339 oraz z 2018 r. poz. 1004).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 20.09.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1804]


Załączniki  1-3  ->POBIERZ

Załącznik nr 4 ->POBIERZ

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...