• Rozporządzenie Ministra F...
  01.04.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 01.04.2020

Dz.U.2014.0.645 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 156 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Określa się wzór zarządzenia zabezpieczenia stosowanego w zabezpieczaniu należności pieniężnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Wzór zarządzenia zabezpieczenia stanowiący załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z 2003 r. Nr 9, poz. 106 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 79) może być stosowany nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Do dnia 7 listopada 2014 r. w zarządzeniu zabezpieczenia pozycji nr 3 nie wypełnia się.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów

z dnia 16 maja 2014 r. (poz. 645)

 


1_06

 2_07

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA ZARZĄDZENIA ZABEZPIECZENIA (ZZ-1)

Wierzyciel wypełnia tylko pozycje niezaciemnione. Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 156 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

W pozostałym zakresie wierzyciel podaje dane będące w jego posiadaniu.

Organ egzekucyjny wypełnia pozycje zaciemnione.

Kwoty należności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i groszach zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

1) - Zaznacza się właściwy kwadrat, wstawiając znak „x”.

2) - W przypadku niewypełniania pozycja (część) może zostać pominięta (niewydrukowana).

3) - Pozycji nie wypełnia się w przypadku zobowiązanego niebędącego osobą fizyczną.

4) - Pole dodaje się w przypadku zarządzenia zabezpieczenia przesłanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Część ogólna

W przypadku wystawiania zmienionego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer zmienianego (dotychczasowego) zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia zmienionego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 3 - zaznacza się kwadrat 2.

W przypadku wystawiania dalszego zarządzenia zabezpieczenia/dalszego zmienionego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia/zmienionego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia dotychczasowego zarządzenia zabezpieczenia/zmienionego zarządzenia zabezpieczenia;

- wypełnia się poz. 4 i 5.

W przypadku ponownego wydania zarządzenia zabezpieczenia/zmienionego zarządzenia zabezpieczenia w:

- poz. 1 - wpisuje się numer utraconego zarządzenia zabezpieczenia/zmienionego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 2 - wpisuje się datę wystawienia ponownie wydanego zarządzenia zabezpieczenia/zmienionego zarządzenia zabezpieczenia;

- poz. 6 - umieszcza się adnotację: „Zarządzenie zabezpieczenia/zmienione zarządzenie zabezpieczenia zostało ponownie wydane w związku z postanowieniem …(należy wskazać wierzyciela) nr … z dnia … o utracie zarządzenia zabezpieczenia/zmienionego zarządzenia zabezpieczenia nr … z dnia …”.

Część A

Jeżeli zarządzenie zabezpieczenia obejmuje należność pieniężną, za którą odpowiedzialni są małżonkowie solidarnie, po bloku A.1. wierzyciel dodaje i wypełnia blok A.2.

W bloku A.2. pozycji 4-13 nie wypełnia się, jeżeli dane te są takie same jak w poz. 4-13 bloku A.1.

W przypadku, gdy małżonkowie podlegają różnej właściwości miejscowej organów egzekucyjnych oraz w przypadku innych zobowiązanych solidarnie wierzyciel wystawia odrębne zarządzenie zabezpieczenia na każdego zobowiązanego.

Część B

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy małżonek zobowiązanego wskazanego w bloku A.1. ponosi odpowiedzialność (obejmującą majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka) za należność pieniężną.

Pozycji 3-12 nie wypełnia się, jeżeli dane są takie same jak w poz. 4-13 bloku A.1.

Poz. 17 - podaje się art. 27c ustawy lub inny przepis prawa, z którego wynika możliwość dokonania zabezpieczenia na majątku wspólnym osób wskazanych w blokach B i A.1.

Część C

Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązany wymieniony w części A.1. jest spółką nieposiadającą osobowości prawnej.

Po bloku C.1. dodaje się bloki C.2., C.3., itd. w liczbie odpowiadającej liczbie wspólników spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Część D

Poz. 2 - wpisuje się identyfikację podstawy prawnej obowiązku wskazanej w poz. 1. W przypadku zakreślenia kwadratu:

1 - wpisuje się oznaczenie przepisu prawa, z którego wynika zabezpieczany obowiązek;

2 - wpisuje się rodzaj dokumentu, o którym mowa w art. 3a ustawy;

3 - wpisuje się rodzaj i numer orzeczenia.

Poz. 3 - wypełnia się w przypadku zaznaczenia w poz. 1 kwadratu 3.

Poz. 5 - nie wypełnia się w przypadku, gdy podstawą prawną wystawienia zarządzenia zabezpieczenia jest decyzja o zabezpieczeniu.

Poz. 6 – wypełnia się, gdy wierzycielowi znane są składniki majątkowe zobowiązanego, na których możliwe jest dokonanie zabezpieczenia.

W przypadku wystawienia zarządzenia zabezpieczenia w odniesieniu do kilku należności pieniężnych po bloku D.1., dodaje się bloki D.2., D.3., itd. W każdym bloku wpisuje się odrębną należność pieniężną.

Blok D.1. i następne bloki

Poz. 3 - wpisuje się kwotę odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie obliczoną na dzień wystawienia zarządzenia zabezpieczenia.

Poz. 4 - wpisuje się datę powstania należności pieniężnej lub datę początkową okresu, w którego dotyczy należność pieniężna.

Poz. 5 - wpisuje się datę końcową okresu, którego dotyczy należność pieniężna.

Część E

Poz. 2 - wpisuje się adres siedziby wierzyciela lub jego jednostki organizacyjnej. Jeżeli wierzyciel posiada

obsługujący go urząd wpisuje się adres tego urzędu.

Poz. 3 - wpisuje się NIP wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela lub

jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

Poz. 4 - wpisuje się REGON wierzyciela, a jeżeli wierzyciel go nie posiada - urzędu obsługującego wierzyciela

lub jednostki samorządu terytorialnego, której organ jest wierzycielem.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...