• Rozporządzenie Ministra A...
  06.04.2020

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Stan prawny aktualny na dzień: 06.04.2020

Dz.U.2015.0.219 t.j. - Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych, zwanego dalej "PRNG";
2)
organizację, tryb i standardy techniczne:
a) tworzenia PRNG,
b) aktualizacji i weryfikacji PRNG,
c) udostępniania danych PRNG.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
endonimie - rozumie się przez to nazwę obiektu geograficznego w jednym z języków używanych na obszarze, na którym znajduje się dany obiekt;
2)
nazwie dodatkowej - rozumie się przez to nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego ustaloną na zasadach określonych w art. 12 używanie dodatkowych nazw miejsc, obiektów i ulic w języku mniejszości i art. 13 wniosek o wpis gminy do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm. );
3)
nazwie głównej - rozumie się przez to nazwę przyjętą jako nazwę podstawową w PRNG;
4)
nazwie niestandaryzowanej - rozumie się przez to nazwę obiektu fizjograficznego lub miejscowości, która nie została ustalona i opublikowana przez właściwy organ administracji publicznej;
5)
nazwie urzędowej - rozumie się przez to nazwę ustaloną i opublikowaną przez właściwy organ administracji publicznej;
6)
nazwie zestandaryzowanej - rozumie się przez to:
a) nazwę obiektu fizjograficznego uchwaloną przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych lub Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych dla obiektu nieposiadającego nazwy urzędowej,
b) polską nazwę geograficzną świata przyjętą w wykazach opracowanych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
7)
nazwie zniesionej - rozumie się przez to nazwę urzędową, dodatkową lub ze standaryzowaną, która została zniesiona i nie została zastąpiona żadną inną nazwą;
8)
nazwie historycznej - rozumie się przez to nazwę urzędową, dodatkową lub zestandaryzowaną, która została zniesiona i zmieniona na inną nazwę;
9)
polskiej nazwie geograficznej świata - rozumie się przez to polską nazwę obiektu geograficznego położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętą w wykazach opracowanych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
PRNG składa się z:
1)
rejestru nazw geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej - obejmującego nazwy obiektów geograficznych położonych w całości lub w części na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego oraz polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego;
2)
rejestru polskojęzycznego nazewnictwa obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "rejestrem polskich nazw geograficznych świata", obejmującego polskojęzyczne nazewnictwo obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Szczegółową zawartość rejestru:
1)
nazw geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
polskich nazw geograficznych świata określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Specyfikację modelu pojęciowego PRNG uwzględniającą zawartość, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozdział 2. Organizacja, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji, weryfikacji i udostępniania PRNG

1.
Tworzenie, weryfikację, uzupełnianie i aktualizację nazw obiektów geograficznych w PRNG przeprowadza się w sposób ciągły w przypadku:
1)
nazw urzędowych:
a) miejscowości - na podstawie aktów prawnych dotyczących ustalania, zmiany bądź znoszenia urzędowych nazw miejscowości ogłaszanych przez właściwy organ administracji publicznej,
b) obiektów fizjograficznych - na podstawie aktów prawnych dotyczących ustalania, zmiany bądź znoszenia urzędowych nazw obiektów fizjograficznych ogłaszanych przez właściwy organ administracji publicznej;
2)
nazw dodatkowych - z Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 13 wniosek o wpis gminy do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy ust. 10 i 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, zwanego dalej "Rejestrem gmin";
3)
nazw ze standaryzowanych obiektów fizjograficznych - z wykazów nazw uchwalonych przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych oraz Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych i z późniejszych uchwał dotyczących zmian nazw obiektów fizjograficznych podejmowanych przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
4)
zestandaryzowanych polskich nazw geograficznych świata - z wykazów opracowanych przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej i późniejszych uchwał dotyczących wprowadzania, zmiany bądź znoszenia polskich nazw geograficznych świata podejmowanych przez tę Komisję;
5)
nazw niestandaryzowanych - z map topograficznych oraz wykazów nazw opracowywanych przez instytucje realizujące zadania publiczne;
6)
nazw historycznych i zniesionych - na podstawie zmian w aktach prawnych, o których mowa w pkt 1, oraz Rejestru gmin i wykazów, o których mowa w pkt 2-4.
2.
Uzupełnianie i aktualizację nazw geograficznych w PRNG przeprowadza się w przypadku:
1)
nazw urzędowych - niezwłocznie po wejściu w życie aktów prawnych dotyczących ustalenia, zmiany bądź zniesienia urzędowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych ogłaszanych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
2)
nazw dodatkowych - z Rejestru gmin, niezwłocznie po przekazaniu do PRNG informacji o aktualizacji Rejestru gmin; Rejestr gmin jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
3)
nazw ze standaryzowanych obiektów fizjograficznych - niezwłocznie po przekazaniu przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych wykazów i uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4)
ze standaryzowanych polskich nazw geograficznych świata - niezwłocznie po przekazaniu przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej wykazów i uchwał, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
5)
nazw niestandaryzowanych - niezwłocznie po przekazaniu do PRNG informacji o zastosowaniu danej nazwy na opracowanej mapie topograficznej lub zamieszczeniu jej w wykazach nazw opracowywanych przez instytucje realizujące zadania publiczne.
2a.
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są przekazywane do PRNG wraz z informacjami dotyczącymi języka, w którym została ustalona dodatkowa nazwa.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3, są przekazywane do PRNG wraz z informacjami dotyczącymi:
1)
współrzędnych geograficznych nazwanego obiektu;
2)
jednostki lub jednostek podziału terytorialnego kraju, w których znajduje się nazwany obiekt;
3)
rodzaju obiektu.
4.
Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są przekazywane do PRNG wraz z informacjami dotyczącymi:
1)
endonimu i jego zapisu;
2)
współrzędnych geograficznych nazwanego obiektu;
3)
państwa lub terytorium niesamodzielnego, na którego obszarze znajduje się nazwany obiekt;
4)
rodzaju obiektu;
5)
typu nazwy.
W odniesieniu do każdego obiektu geograficznego zawartego w rejestrze nazw geograficznych z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej obligatoryjne są atrybuty:
1)
nazwa główna;
2)
rodzaj obiektu;
3)
państwo;
4)
województwo;
5)
powiat;
6)
gmina;
7)
identyfikator jednostki podziału terytorialnego kraju;
8)
status nazwy;
9)
źródło informacji;
10)
identyfikator PRNG;
11)
współrzędne geograficzne;
12)
współrzędne X i Y;
13)
rodzaj reprezentacji.
W odniesieniu do każdego obiektu geograficznego zawartego w rejestrze polskich nazw geograficznych świata obligatoryjne są atrybuty:
1)
nazwa główna;
2)
typ nazwy;
3)
rodzaj obiektu;
4)
endonim;
5)
państwo;
6)
status nazwy;
7)
źródło informacji;
8)
identyfikator PRNG;
9)
współrzędne geograficzne;
10)
rodzaj reprezentacji.
1.
PRNG jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
2.
System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zapewnia:
1)
funkcje importu i eksportu danych;
2)
usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych;
3)
funkcje umożliwiające obsługę procedur tworzenia, weryfikowania, uzupełniania i aktualizowania nazw geograficznych.
1.
Standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i weryfikacji oraz udostępniania PRNG są realizowane za pomocą aplikacji PRNG umożliwiającej dwustopniowy dostęp do bazy danych w podziale na administratora i użytkownika.
2.
Aplikacja PRNG umożliwia tworzenie bazy danych PRNG poprzez wprowadzanie danych, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.
3.
Aktualizacja i weryfikacja PRNG odbywa się poprzez wprowadzanie do bazy danych atrybutów nazwy obiektu wraz z geometrią (współrzędne geograficzne).
4.
Aplikacja PRNG umożliwia eksport danych w:
1)
zakresie atrybutów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
2)
formatach: TXT, XML, XLS, GML, SHP.
Informacje zawarte w PRNG udostępnia się:
1)
za pomocą usług sieciowych, o których mowa w art. 9 tworzenie i obsługa sieci usług przez organy administracji ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951);
2)
w postaci dokumentów elektronicznych w formacie GML, zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML zamieszczonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe

Do czasu wdrożenia systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 7, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r., PRNG prowadzi się z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury technicznej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...