• Rozporządzenie Rady Minis...
  09.07.2020

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Stan prawny aktualny na dzień: 09.07.2020

Dz.U.2004.207.2109 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Rozdział 4. Sposób sporządzania, forma i treść operatu szacunkowego

1.
Operat szacunkowy przedstawia postępowanie, o którym mowa w art. 4 objaśnienie pojęć pkt 6 ustawy.
2.
Operat szacunkowy zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń oraz wyniku końcowego.
1.
W operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:
1)
określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
2)
określenie celu wyceny;
3)
podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
4)
ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
5)
opis stanu nieruchomości;
6)
wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
7)
analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
8)
wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
9)
przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.
2.
Kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to wyniku wyceny.
3.
W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule wskazujące na szczególne okoliczności dotyczące wyceny nieruchomości.
4.
Do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty wykorzystane przy jego sporządzaniu.
5.
(uchylony)
1.
Operat szacunkowy zawiera podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził, oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także datę jego sporządzenia.
2.
W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, każdy z nich podpisuje operat szacunkowy, a także podaje imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w sposób, o którym mowa w ust. 1.
Dane, o których mowa w art. 155 dane o nieruchomości wykorzystywane przy jej szacowaniu ust. 2 ustawy, rzeczoznawca majątkowy poświadcza podpisem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, chyba że poświadczenie tych danych jest możliwe w sposób, o którym mowa w § 57 ust. 1. Przepis stosuje się również w przypadku poświadczenia danych przez kilku rzeczoznawców majątkowych.
1.
Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził, następuje przez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca majątkowy oświadcza o aktualności operatu szacunkowego, oraz analizy, o której mowa w art. 156 operat szacunkowy ust. 4 ustawy. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio.,
2.
(uchylony)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...