• Rozporządzenie Prezesa Ra...
  23.09.2020

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2020

Dz.U.2018.0.1092 t.j. - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Obserwuj akt

Rozdział 4. Orzeczenia

1.
Po zamknięciu rozprawy lub zakończeniu posiedzenia skład orzekający wydaje orzeczenie.
2.
Jeżeli rozpoznanie odwołania następuje w składzie trzyosobowym, Izba wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie składu orzekającego. Naradą kieruje przewodniczący składu orzekającego.
3.
Narada obejmuje dyskusję, głosowanie nad mającym zapaść orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia. W głosowaniu uczestniczą wszyscy członkowie składu orzekającego, w kolejności ustalonej przez przewodniczącego, z tym że przewodniczący głosuje ostatni.
4.
W sytuacji, o której mowa w ust. 2, orzeczenia zapadają większością głosów.
5.
Członek składu orzekającego, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może złożyć zdanie odrębne do wydanego orzeczenia, czyniąc o tym wzmiankę obok swojego podpisu pod rozstrzygnięciem. Przewodniczący składu orzekającego, ogłaszając orzeczenie, informuje o zgłoszeniu zdania odrębnego.
6.
Członek składu orzekającego, który zgłosił zdanie odrębne, sporządza, na osobnej karcie, w terminie właściwym do sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, uzasadnienie zdania odrębnego.
7.
Zdanie odrębne dołącza się do akt sprawy odwoławczej.
1.
Ogłoszenie orzeczenia następuje w dniu, w którym zakończono posiedzenie lub zamknięto rozprawę, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W sprawie zawiłej skład orzekający może odroczyć ogłoszenie orzeczenia, wyznaczając termin jego ogłoszenia.
Ogłoszenie postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze wydanego na posiedzeniu niejawnym następuje przez wywieszenie sentencji postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby, a informacja o ogłoszeniu podawana jest na stronie internetowej Urzędu. Odpis postanowienia przesyła się stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego.
W czasie ogłoszenia wyroku wszyscy obecni, z wyjątkiem składu orzekającego, stoją.
1.
Orzeczenie zawiera:
1)
rodzaj orzeczenia (wyrok, postanowienie);
2)
miejsce i datę wydania;
3)
wskazanie składu orzekającego, protokolanta, stron oraz uczestników postępowania odwoławczego;
4)
w przypadku wyroku rozstrzygnięcie o żądaniach odwołującego albo odwołujących lub rozstrzygnięcie o karze finansowej, unieważnieniu umowy w całości bądź w części, o skróceniu okresu obowiązywania umowy albo o stwierdzeniu naruszenia przepisów ustawy;
5)
rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego;
6)
pouczenie o możliwości wniesienia skargi.
2.
Orzeczenie oraz uzasadnienie podpisuje skład orzekający.
3.
Podpisany oryginał orzeczenia wraz z uzasadnieniem opatruje się okrągłą pieczęcią z napisem "Krajowa Izba Odwoławcza".
4.
Odpisy wydanego orzeczenia wraz z uzasadnieniem, w zależności od jego nazwy, opatruje się pieczęcią: "Odpis wyroku" albo "Odpis postanowienia" oraz pieczęcią: "Na oryginale właściwe podpisy. Za zgodność". Zgodność odpisu z oryginałem poświadcza Prezes Izby.
W razie odmowy uwzględnienia wniosku o sprostowanie orzeczenia złożonego przez strony lub uczestnika postępowania odwoławczego odpis postanowienia o odmowie sprostowania orzeczenia Prezes Izby doręcza wyłącznie wnioskodawcy.
1.
Prezes Izby stwierdza z urzędu albo na wniosek strony lub uczestnika postępowania odwoławczego prawomocność orzeczenia. Adnotację o prawomocności orzeczenia zamieszcza się na oryginale orzeczenia ze wskazaniem daty, od której orzeczenie jest prawomocne, oraz z podpisem osoby stwierdzającej prawomocność orzeczenia.
2.
Na odpisie zamieszcza się adnotację o prawomocności orzeczenia z podaniem daty, od której orzeczenie jest prawomocne, oraz z podpisem osoby sporządzającej adnotację.
Po zakończeniu postępowania odwoławczego Prezes Izby przekazuje do archiwum akta sprawy odwoławczej.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...