• Regulamin Trybunału Konst...
  23.10.2020

Regulamin Trybunału Konstytucyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2020

Dz.U.2006.72.720 - Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego

Obserwuj akt

Rozdział 2. Postępowanie z wnioskiem podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji, oraz pytaniem prawnym

1.
Prezes Trybunału kieruje do rozpatrzenia wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 191 prawo złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji, lub pytanie prawne, jeżeli spełniają warunki formalne określone w art. 32 elementy wniosku lub pytania prawnego, ust. 1 i 3 ustawy.
2.
Jeżeli wniosek lub pytanie prawne zawiera braki formalne, Prezes Trybunału, w drodze zarządzenia, wzywa do ich uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
3.
Jeżeli pytanie prawne zostało przedstawione bez akt sprawy, w związku z którą zostało postawione, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Do wniosków Prezydenta Rzeczypospolitej, zgłoszonych na podstawie art. 122 uprawnienia Prezydenta RP w procesie ustawodawczym, ust. 3 oraz art. 133 Prezydent jako reprezentant Państwa, ust. 2 Konstytucji, a także do wniosków zgłoszonych przez uprawnione podmioty w sprawach, o których mowa w art. 131 niemożność sprawowania urzędu przez Prezydenta, ust. 1 oraz w art. 188 właściwość Trybunału Konstytucyjnego, pkt 4 Konstytucji, przepisy § 24, ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...