• Regulamin Trybunału Konst...
  23.10.2020

Regulamin Trybunału Konstytucyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2020

Dz.U.2006.72.720 - Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego

Obserwuj akt

Rozdział 1. Wstępne rozpoznanie skargi konstytucyjnej oraz wniosku podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji

1.
Skargę konstytucyjną, z uwzględnieniem kolejności jej wpływu, Prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego sędziego Trybunału w celu wstępnego rozpoznania.
2.
Jeżeli treść lub forma pisma nie pozwalają stwierdzić, że jest ono skargą konstytucyjną w rozumieniu art. 79 skarga konstytucyjna, Konstytucji oraz art. 46 -48 ustawy, upoważniony przez Prezesa Trybunału pracownik Biura Trybunału zwraca się do nadawcy o stosowne wyjaśnienie. W piśmie wzywającym do wyjaśnienia należy jednocześnie poinformować o wymaganiach, jakie powinna spełniać skarga konstytucyjna.
1.
Jeżeli skarga konstytucyjna wymaga uzupełnienia, sędzia Trybunału zarządzeniem wzywa skarżącego do usunięcia jej braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia.
2.
Zarządzenie sędziego Trybunału niezwłocznie doręcza się skarżącemu.
1.
Po stwierdzeniu, że:
1)
skarga konstytucyjna spełnia wymogi, o których mowa w art. 79 skarga konstytucyjna, Konstytucji, oraz warunki, o których mowa w art. 46 przesłanki dopuszczalności skargi konstytucyjnej, ust. 1, art. 47 elementy skargi konstytucyjnej, i art. 48 przymus adwokacko-radcowski w sprawie skargi i zażalenia na postanowienie o odmowie nadania biegu skardze, ust. 1 ustawy,
2)
nie zachodzą przesłanki określone w art. 36 skierowanie wniosku o rozpoznanie wyznaczonemu sędziemu, ust. 3 i art. 39 przesłanki umorzenia postępowania przez Trybunał, ust. 1 ustawy, bądź gdy wynika to z konieczności, o której mowa w art. 39 przesłanki umorzenia postępowania przez Trybunał, ust. 3 ustawy
- sędzia Trybunału wydaje zarządzenie o przedstawieniu skargi konstytucyjnej Prezesowi Trybunału w celu wpisania jej do właściwego repertorium i wyznaczenia składu orzekającego Trybunału.
2.
Jeżeli skarga konstytucyjna nie spełnia wymogów i warunków, o których mowa w ust. 1, sędzia Trybunału wydaje postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.
3.
Postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, niezwłocznie doręcza się skarżącemu.
1.
Zażalenie, z uwzględnieniem kolejności jego wpływu, Prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego składu orzekającego trzech sędziów Trybunału w celu rozpoznania.
2.
Postanowienie Trybunału o uwzględnieniu zażalenia, nieuwzględnieniu zażalenia lub pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się skarżącemu.
3.
Po wydaniu postanowienia o uwzględnieniu zażalenia przewodniczący składu orzekającego przedstawia Prezesowi Trybunału skargę konstytucyjną w celu wpisania jej do właściwego repertorium i wyznaczenia składu orzekającego Trybunału.
Jeżeli w trakcie wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej Trybunał wyda postanowienie, o którym mowa w art. 50 przesłanki zawieszenia lub wstrzymania wykonania orzeczenia zaskarżonego, ust. 1 ustawy, postanowienie to, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się skarżącemu oraz właściwemu organowi.
Jeżeli w trakcie wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej Trybunał wyda postanowienie o zawieszeniu tego postępowania, postanowienie to, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się skarżącemu.
Do wstępnego rozpoznania wniosku podmiotu, o którym mowa w art. 191 prawo złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji, przepisy § 16-19 i § 21, stosuje się odpowiednio.
Czynności biurowe, w zakresie określonym w niniejszym dziale oraz wynikające z art. 36 skierowanie wniosku o rozpoznanie wyznaczonemu sędziemu, ustawy, wykonuje Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. W tym celu Zespół prowadzi rejestrację i dokumentację spraw według zasad ustalonych w zarządzeniu Prezesa Trybunału, wydanym na podstawie § 11, ust. 3 pkt 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...