• Regulamin Trybunału Konst...
  23.10.2020

Regulamin Trybunału Konstytucyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2020

Dz.U.2006.72.720 - Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego

Obserwuj akt

Dział III. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

Rozdział 1. Wstępne rozpoznanie skargi konstytucyjnej oraz wniosku podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji

1.
Skargę konstytucyjną, z uwzględnieniem kolejności jej wpływu, Prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego sędziego Trybunału w celu wstępnego rozpoznania.
2.
Jeżeli treść lub forma pisma nie pozwalają stwierdzić, że jest ono skargą konstytucyjną w rozumieniu art. 79 skarga konstytucyjna, Konstytucji oraz art. 46 -48 ustawy, upoważniony przez Prezesa Trybunału pracownik Biura Trybunału zwraca się do nadawcy o stosowne wyjaśnienie. W piśmie wzywającym do wyjaśnienia należy jednocześnie poinformować o wymaganiach, jakie powinna spełniać skarga konstytucyjna.
1.
Jeżeli skarga konstytucyjna wymaga uzupełnienia, sędzia Trybunału zarządzeniem wzywa skarżącego do usunięcia jej braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia.
2.
Zarządzenie sędziego Trybunału niezwłocznie doręcza się skarżącemu.
1.
Po stwierdzeniu, że:
1)
skarga konstytucyjna spełnia wymogi, o których mowa w art. 79 skarga konstytucyjna, Konstytucji, oraz warunki, o których mowa w art. 46 przesłanki dopuszczalności skargi konstytucyjnej, ust. 1, art. 47 elementy skargi konstytucyjnej, i art. 48 przymus adwokacko-radcowski w sprawie skargi i zażalenia na postanowienie o odmowie nadania biegu skardze, ust. 1 ustawy,
2)
nie zachodzą przesłanki określone w art. 36 skierowanie wniosku o rozpoznanie wyznaczonemu sędziemu, ust. 3 i art. 39 przesłanki umorzenia postępowania przez Trybunał, ust. 1 ustawy, bądź gdy wynika to z konieczności, o której mowa w art. 39 przesłanki umorzenia postępowania przez Trybunał, ust. 3 ustawy
- sędzia Trybunału wydaje zarządzenie o przedstawieniu skargi konstytucyjnej Prezesowi Trybunału w celu wpisania jej do właściwego repertorium i wyznaczenia składu orzekającego Trybunału.
2.
Jeżeli skarga konstytucyjna nie spełnia wymogów i warunków, o których mowa w ust. 1, sędzia Trybunału wydaje postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej.
3.
Postanowienie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, niezwłocznie doręcza się skarżącemu.
1.
Zażalenie, z uwzględnieniem kolejności jego wpływu, Prezes Trybunału kieruje do wyznaczonego składu orzekającego trzech sędziów Trybunału w celu rozpoznania.
2.
Postanowienie Trybunału o uwzględnieniu zażalenia, nieuwzględnieniu zażalenia lub pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się skarżącemu.
3.
Po wydaniu postanowienia o uwzględnieniu zażalenia przewodniczący składu orzekającego przedstawia Prezesowi Trybunału skargę konstytucyjną w celu wpisania jej do właściwego repertorium i wyznaczenia składu orzekającego Trybunału.
Jeżeli w trakcie wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej Trybunał wyda postanowienie, o którym mowa w art. 50 przesłanki zawieszenia lub wstrzymania wykonania orzeczenia zaskarżonego, ust. 1 ustawy, postanowienie to, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się skarżącemu oraz właściwemu organowi.
Jeżeli w trakcie wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej Trybunał wyda postanowienie o zawieszeniu tego postępowania, postanowienie to, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się skarżącemu.
Do wstępnego rozpoznania wniosku podmiotu, o którym mowa w art. 191 prawo złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji, przepisy § 16-19 i § 21, stosuje się odpowiednio.
Czynności biurowe, w zakresie określonym w niniejszym dziale oraz wynikające z art. 36 skierowanie wniosku o rozpoznanie wyznaczonemu sędziemu, ustawy, wykonuje Zespół Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków. W tym celu Zespół prowadzi rejestrację i dokumentację spraw według zasad ustalonych w zarządzeniu Prezesa Trybunału, wydanym na podstawie § 11, ust. 3 pkt 1.

Rozdział 2. Postępowanie z wnioskiem podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji, oraz pytaniem prawnym

1.
Prezes Trybunału kieruje do rozpatrzenia wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 191 prawo złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, ust. 1 pkt 1 i 2 Konstytucji, lub pytanie prawne, jeżeli spełniają warunki formalne określone w art. 32 elementy wniosku lub pytania prawnego, ust. 1 i 3 ustawy.
2.
Jeżeli wniosek lub pytanie prawne zawiera braki formalne, Prezes Trybunału, w drodze zarządzenia, wzywa do ich uzupełnienia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.
3.
Jeżeli pytanie prawne zostało przedstawione bez akt sprawy, w związku z którą zostało postawione, przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Do wniosków Prezydenta Rzeczypospolitej, zgłoszonych na podstawie art. 122 uprawnienia Prezydenta RP w procesie ustawodawczym, ust. 3 oraz art. 133 Prezydent jako reprezentant Państwa, ust. 2 Konstytucji, a także do wniosków zgłoszonych przez uprawnione podmioty w sprawach, o których mowa w art. 131 niemożność sprawowania urzędu przez Prezydenta, ust. 1 oraz w art. 188 właściwość Trybunału Konstytucyjnego, pkt 4 Konstytucji, przepisy § 24, ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3. Skierowanie do rozpatrzenia wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej

1.
Prezes Trybunału zarządza skierowanie wniosku lub pytania prawnego do rozpatrzenia, uwzględniając kolejność ich wpływu. W uzasadnionych wypadkach Prezes Trybunału może zarządzić rozpatrzenie wniosku lub pytania prawnego w innej kolejności.
2.
W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Trybunału wyznacza również skład orzekający Trybunału, w tym przewodniczącego i sędziego sprawozdawcę. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek przewodniczącego składu orzekającego Trybunału, Prezes Trybunału może wyznaczyć dwóch sędziów sprawozdawców.
3.
Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 2, następuje według kolejności ustalonej na podstawie alfabetycznej listy sędziów Trybunału.
4.
Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie:
1)
wyłączenia sędziego Trybunału od udziału w rozstrzyganiu sprawy na podstawie art. 26 wyłączenie sędziego Trybunału od rozstrzygania, ust. 3 w związku z ust. 1 ustawy;
2)
orzekania przez sędziego Trybunału w składzie wyznaczonym na podstawie art. 25 właściwość Trybunału w składzie pełnym albo pięciu lub trzech sędziów, ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 36 skierowanie wniosku o rozpoznanie wyznaczonemu sędziemu, ust. 1 ustawy;
3)
usprawiedliwionej dłuższej nieobecności sędziego Trybunału.
5.
W sprawach rozpatrywanych przez pełny skład Trybunału Prezes Trybunału może wyznaczyć dwóch sędziów sprawozdawców. Do wyznaczenia sędziego lub sędziów sprawozdawców przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6.
Do skargi konstytucyjnej, o której mowa w § 18, ust. 1 i § 19, ust. 1 i 3, oraz wniosku, o którym mowa w § 22, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.
1.
Jeżeli wniosek, pytanie prawne lub skarga konstytucyjna dotyczą sprawy, która jest przedmiotem wcześniej złożonego wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej, Prezes Trybunału może zarządzić ich łączne rozpatrzenie.
2.
Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes Trybunału wydaje po zasięgnięciu opinii przewodniczącego składu orzekającego w sprawie, z którą Prezes Trybunału zamierza połączyć inne sprawy.
W rozpatrywaniu sprawy w pełnym składzie Trybunału powinni uczestniczyć wszyscy sędziowie Trybunału, poza wyłączonymi z orzekania na podstawie odrębnych przepisów. W wypadku zaistnienia obiektywnej przeszkody w uczestniczeniu w rozprawie (posiedzeniu), sędzia Trybunału obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przewodniczącego pełnego składu Trybunału.
1.
Prezes Trybunału zwraca się do pozostałych uczestników postępowania o zajęcie stanowiska wobec wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej i wyznacza w tym celu odpowiedni termin, biorąc pod uwagę stopień zawiłości oraz pilności sprawy.
2.
Prezes Trybunału lub skład orzekający Trybunału mogą zwracać się, na każdym etapie postępowania, do innych organów lub organizacji o zajęcie stanowiska w kwestiach mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
Czynności biurowe, w zakresie określonym w rozdziale 2 i 3 niniejszego działu, wykonuje Sekretariat Trybunału. W tym celu Sekretariat Trybunału prowadzi rejestrację i dokumentację spraw według zasad ustalonych w zarządzeniu Prezesa Trybunału, wydanym na podstawie § 11, ust. 3 pkt 1.

Rozdział 4. Postępowanie z wnioskiem w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego

Do postępowania z wnioskiem w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, zgłoszonym na podstawie art. 192 prawo złożenia wniosku o zbadanie sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny, Konstytucji, przepisy § 24, ust. 2 i § 29, stosuje się odpowiednio, przy czym wstępne czynności przygotowawcze wykonuje Sekretariatu Trybunału.
Uchylanie się uczestnika postępowania od zajęcia stanowiska, w określonym przez Trybunał terminie, w sprawie wniosku o tymczasowe uregulowanie kwestii spornych, a w szczególności o zawieszenie czynności egzekucyjnych, nie stoi na przeszkodzie podjęcia przez Trybunał stosownego postanowienia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...