• Regulamin Sejmu Rzeczypos...
  27.11.2020

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 27.11.2020

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 3. Organy Sejmu

Organami Sejmu są:
1)
Marszałek Sejmu,
2)
Prezydium Sejmu,
3)
Konwent Seniorów,
4)
komisje sejmowe.
1.
Marszałek Sejmu:
1)
stoi na straży praw, godności i powagi Sejmu,
2)
reprezentuje Sejm,
3)
zwołuje posiedzenia Sejmu,
4)
przewodniczy obradom Sejmu,
5)
czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów,
6)
kieruje pracami Prezydium Sejmu i przewodniczy jego obradom,
7)
zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
8)
nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu,
8a)
nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
8b)
nadaje bieg petycjom złożonym do Sejmu,
9)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Senatem,
10)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z parlamentami innych krajów,
10a)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej,
11)
przedstawia okresowe oceny wykonania przez organy administracji państwowej obowiązków wobec Sejmu i jego organów oraz posłów; wnioski w tym zakresie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów, prezydiom komisji sejmowych oraz posłom,
12)
udziela posłom niezbędnej pomocy w ich pracy, w tym czuwa nad wykonaniem wobec posłów przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne obowiązków określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
13)
sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Sejmu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, w tym o użyciu w razie konieczności Straży Marszałkowskiej,
14)
nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Sejmu,
15)
ustala projekt budżetu Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych i Prezydium Sejmu, oraz nadzoruje jego wykonanie,
16)
powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych,
17)
powołuje i odwołuje zastępców Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu,
18)
podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Sejmu.
2.
Marszałek Sejmu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i w ustawach.
3.
Marszałka Sejmu w zakresie przez niego określonym zastępują wicemarszałkowie Sejmu.
1.
Sejm odwołuje Marszałka Sejmu na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów i imiennie wskazujący kandydata na Marszałka Sejmu.
2.
Sejm odwołuje i wybiera Marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.
3.
Jeżeli złożono więcej niż jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1, są one rozpatrywane łącznie, jednak poddanie ich pod głosowanie następuje oddzielnie według kolejności złożenia. W przypadku przyjęcia jednego z wniosków pozostałe wnioski nie podlegają głosowaniu.
4.
Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie 7 dni od dnia jego złożenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.
5.
Sejm odwołuje wicemarszałka Sejmu, na wniosek złożony przez co najmniej 15 posłów, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
W przypadku:
1)
śmierci Marszałka Sejmu,
2)
rezygnacji z funkcji Marszałka Sejmu
- obowiązki Marszałka Sejmu wynikające z regulaminu Sejmu sprawuje najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu do wyboru nowego Marszałka Sejmu.
Prezydium Sejmu tworzą Marszałek i wicemarszałkowie.
Prezydium Sejmu:
1)
ustala plan prac Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów,
2)
ustala tak zwane tygodnie posiedzeń z wyprzedzeniem co najmniej 3-miesięcznym,
3)
dokonuje wykładni Regulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
4)
opiniuje sprawy wniesione przez Marszałka Sejmu,
5)
organizuje współpracę między komisjami sejmowymi i koordynuje ich działania,
6)
ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i jego organów, powoływania doradców sejmowych oraz korzystania z opinii i ekspertyz,
6a)
określa przypadki, w których dokument w postaci elektronicznej spełnia wymóg formy pisemnej wynikający z przepisów Regulaminu Sejmu,
7)
podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Sejmu.
1.
Porządek dzienny i termin posiedzenia Prezydium Sejmu ustala Marszałek Sejmu.
2.
W posiedzeniach Prezydium Sejmu bierze udział z głosem doradczym Szef Kancelarii Sejmu. Marszałek Sejmu może zaprosić na posiedzenie Prezydium Sejmu również inne osoby.
3.
Z posiedzeń Prezydium Sejmu sporządza się protokół, który podpisuje Marszałek Sejmu. Protokół stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu posiedzenia Prezydium.
4.
Prezydium Sejmu podejmuje uchwały większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Marszałka Sejmu.
Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu.
1.
W skład Konwentu Seniorów wchodzą: Marszałek, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień, o których mowa w art. 8 kluby i koła poselskie, ust. 5, a także klubów parlamentarnych, jeśli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą.
2.
W posiedzeniach Konwentu Seniorów bierze udział z głosem doradczym Szef Kancelarii Sejmu.
3.
Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy bądź na wniosek członków Konwentu Seniorów może zaprosić na posiedzenie Konwentu inne osoby.
1.
Konwent Seniorów opiniuje w szczególności:
1)
projekty planów prac Sejmu,
2)
projekty porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu i ich terminy,
3)
wnioski co do trybu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku dziennego posiedzenia Sejmu,
4)
wnioski co do wyboru przez Sejm jego organów,
5)
zadania i przebieg pracy Kancelarii Sejmu,
6)
inne sprawy przekazane przez Marszałka lub Prezydium Sejmu.
2.
Konwent Seniorów zwołuje Marszałek Sejmu z własnej inicjatywy, z inicjatywy Prezydium Sejmu, na wniosek klubu reprezentowanego w Konwencie Seniorów lub grupy co najmniej 15 posłów.
3.
Z posiedzeń Konwentu Seniorów sporządza się zapis ustaleń.
1.
Komisje sejmowe są organami powołanymi do:
1)
rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu,
2)
wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu.
2.
Komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami.
1.
Ustanawia się następujące komisje stałe:
1)
Administracji i Spraw Wewnętrznych,
1a)
do Spraw Petycji,
2)
do Spraw Służb Specjalnych,
3)
do Spraw Kontroli Państwowej,
3a)
do Spraw Unii Europejskiej,
3b)
do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych,
4)
Edukacji, Nauki i Młodzieży,
5)
Etyki Poselskiej,
6)
(uchylony),
7)
Finansów Publicznych,
8)
Gospodarki i Rozwoju,
8a)
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
9)
Infrastruktury,
9a)
Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
10)
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
11)
Kultury i Środków Przekazu,
12)
Łączności z Polakami za Granicą,
13)
Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
14)
Obrony Narodowej,
15)
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
16)
Odpowiedzialności Konstytucyjnej,
16a)
Polityki Senioralnej,
17)
Polityki Społecznej i Rodziny,
17a)
(uchylony),
18)
Regulaminową i Spraw Poselskich,
18a)
(uchylony),
19)
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
19a)
(uchylony),
20)
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
21)
(uchylony);
21a)
(uchylony);
22)
Spraw Zagranicznych,
23)
Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
24)
Ustawodawczą,
25)
Zdrowia.
2.
Przedmiotowy zakres działania komisji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Regulaminu Sejmu.
3.
Podziału części budżetowych pomiędzy komisje sejmowe dokonuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, kierując się przedmiotowym zakresem działania komisji określonym w załączniku, o którym mowa w ust. 2.
1.
Sejm może powoływać i odwoływać komisje nadzwyczajne; powołując takie komisje, Sejm określa cel, zasady i tryb ich działania.
2.
(uchylony).
Sejm może powołać komisję śledczą, o której mowa w art. 111 możliwość powołania komisji śledczej, Konstytucji.
1.
Sejm, na wniosek Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, w drodze uchwały, wybiera skład osobowy poszczególnych komisji.
2.
Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi Marszałek Sejmu; na posiedzeniu tym komisja wybiera ze swego grona prezydium komisji w składzie: przewodniczący oraz zastępcy przewodniczącego.
3.
Komisja powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów.
4.
Wniosek o odwołanie członka prezydium komisji może być rozpatrzony nie wcześniej niż 3 dnia i nie później niż 30 dnia od dnia jego złożenia.
5.
Rezygnacja członka prezydium z funkcji następuje z dniem złożenia przez niego Marszałkowi Sejmu pisemnego oświadczenia w tej kwestii.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...