• Regulamin Sejmu Rzeczypos...
  30.11.2020

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2020

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 10a. Postępowanie w sprawach o wyrażenie zgody na pociągnięcie osób pełniących funkcje niektórych organów państwowych do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo na ich aresztowanie bądź zatrzymanie

Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie bądź zatrzymanie osób pełniących funkcję:
1)
Rzecznika Praw Obywatelskich,
2)
Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
3)
Rzecznika Praw Dziecka,
4)
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5)
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
- rozpatruje Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.
O terminie rozpatrzenia wniosku w sprawach, o których mowa w art. 130a rozpatrywanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie lub zatrzymanie, niezwłocznie zawiadamia się osobę, której dotyczy wniosek. Do zawiadamiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.) dotyczące doręczania pism przeznaczonych dla uczestników postępowania.
W posiedzeniach Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, na których rozpatrywane są sprawy, o których mowa w art. 130a rozpatrywanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie lub zatrzymanie, może uczestniczyć osoba, której dotyczy wniosek, lub może uczestniczyć jej pełnomocnik, o ile został ustanowiony.
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawach, o których mowa w art. 130a rozpatrywanie wniosków w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie albo aresztowanie lub zatrzymanie, doręcza się niezwłocznie posłom.
Sejm rozpatruje sprawozdanie, o którym mowa w art. 130d sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, wysłuchując jedynie sprawozdawcy. Prawo do zabrania głosu przysługuje również osobie, której dotyczy wniosek. Nad sprawozdaniem tym nie przeprowadza się dyskusji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...