• Art. 70c. reg. Sejmu - Zg...
  27.11.2020

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 27.11.2020

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 70c. Regulamin Sejmu


Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem

1.
Zgłoszenie, o którym mowa w art. 70b prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ust. 1, wnosi się do Marszałka Sejmu na urzędowym formularzu.
2.
Zgłoszenie, o którym mowa w art. 70b prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ust. 1, podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu, z wyjątkiem adresu osoby fizycznej.
3.
Podmiot dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w art. 70b prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ust. 1, podaje w zgłoszeniu:
1)
imię (imiona) i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu w pracach nad projektem ustawy,
2)
jeżeli występuje na rzecz osoby prawnej - nazwę i siedzibę tej osoby,
3)
jeżeli występuje na rzecz podmiotu innego niż osoba prawna - odpowiednio, jego imię i nazwisko oraz adres albo jego nazwę i siedzibę,
4)
interes, który w odniesieniu do danej regulacji zamierza chronić, oraz rozwiązanie prawne, o którego uwzględnienie będzie zabiegać.
4.
Do zgłoszenia, o którym mowa w art. 70b prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ust. 1, załącza się:
1)
w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje w ramach zawodowej działalności lobbingowej - zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową,
2)
w przypadku gdy podmiot dokonujący zgłoszenia występuje na rzecz osoby prawnej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, dotyczące tej osoby prawnej.
4a.
Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
5.
Podmioty, o których mowa w art. 70b prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym ust. 1, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, mają obowiązek poinformować niezwłocznie Marszałka Sejmu o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 i 4. Zgłoszenia zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie i wniesienie nowego formularza. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6.
Zgłoszenie, o którym mowa w art. 70b prawo wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym, ust. 1, które nie odpowiada warunkom określonym w ust. 3-4a, uznaje się za bezskuteczne i nie podlega ono udostępnieniu w trybie określonym w ust. 2.
7.
Wzór urzędowego formularza, o którym mowa w ust. 1, określa Marszałek Sejmu w drodze zarządzenia. Wzór ten podlega udostępnieniu w Systemie Informacyjnym Sejmu.
Art. 70c. Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...