• Art. 10. reg. Sejmu - Zad...
  03.07.2020

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 03.07.2020

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 10. Regulamin Sejmu


Zadania Marszałka Sejmu

1.
Marszałek Sejmu:
1)
stoi na straży praw, godności i powagi Sejmu,
2)
reprezentuje Sejm,
3)
zwołuje posiedzenia Sejmu,
4)
przewodniczy obradom Sejmu,
5)
czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów,
6)
kieruje pracami Prezydium Sejmu i przewodniczy jego obradom,
7)
zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
8)
nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu,
8a)
nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
8b)
nadaje bieg petycjom złożonym do Sejmu,
9)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków z Senatem,
10)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z parlamentami innych krajów,
10a)
prowadzi sprawy z zakresu stosunków Sejmu z instytucjami oraz innymi organami Unii Europejskiej,
11)
przedstawia okresowe oceny wykonania przez organy administracji państwowej obowiązków wobec Sejmu i jego organów oraz posłów; wnioski w tym zakresie przekazuje Prezesowi Rady Ministrów, prezydiom komisji sejmowych oraz posłom,
12)
udziela posłom niezbędnej pomocy w ich pracy, w tym czuwa nad wykonaniem wobec posłów przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne jednostki organizacyjne obowiązków określonych w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
13)
sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Sejmu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, w tym o użyciu w razie konieczności Straży Marszałkowskiej,
14)
nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Sejmu,
15)
ustala projekt budżetu Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych i Prezydium Sejmu, oraz nadzoruje jego wykonanie,
16)
powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych,
17)
powołuje i odwołuje zastępców Szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu,
18)
podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Sejmu.
2.
Marszałek Sejmu wykonuje także inne zadania przewidziane w Konstytucji i w ustawach.
3.
Marszałka Sejmu w zakresie przez niego określonym zastępują wicemarszałkowie Sejmu.
Art. 10. Zadania Marszałka Sejmu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...