• Art. 85. - Przepis przej...
  07.07.2020

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 07.07.2020

Dz.U.2020.0.357 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obserwuj akt

Art. 85. refundacja leków


Przepis przejściowy

1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie:
1)
art. 45 ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 58 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ,
2)
art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, utrzymane w mocy na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1116),
3)
art. 31j rozporządzenie w sprawie raportu oceny świadczenia i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego, art. 31s Rada Przejrzystości ust. 13, art. 36 uchylony ust. 5 pkt 4 i 5, art. 39 uchylony ust. 9, art. 39c uchylony, art. 159 wyłączenie stosowania przepisów ustawy wobec niektórych kategorii świadczeniodawców ust. 5 i art. 190 rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
- zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 45 ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 58 zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, art. 31j rozporządzenie w sprawie raportu oceny świadczenia i oceny raportu w sprawie oceny leku lub wyrobu medycznego, art. 31s Rada Przejrzystości ust. 25 i art. 159 wyłączenie stosowania przepisów ustawy wobec niektórych kategorii świadczeniodawców ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 6 kategorie dostępności refundacyjnej ust. 10, art. 24 wnioski w sprawie objęcia refundacją i ustalenia lub zmiany urzędowych cen zbytu ust. 7, art. 35 analiza weryfikacyjna i rekomendacja wniosku objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu ust. 10 i art. 38 limity finansowania zaopatrzenia w wyroby medyczne i ich napraw ust. 4, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Zachowane w mocy akty wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wydane na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą być zmienione przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, w granicach określonych w art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 85. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...