• Rozporządzenie Ministra T...
  15.07.2020

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 15.07.2020

Dz.U.2018.0.1935 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Przepisu § 11 ust. 2 pkt 2, dotyczącego zasad obliczania powierzchni użytkowej, nie stosuje się przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, jeżeli zasady te nie były stosowane w tych budynkach i lokalach oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.04.2012 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 462]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...