• Art. 85. - Samorząd uczn...
  30.11.2020

Prawo oświatowe

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2020

Dz.U.2020.0.910 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Obserwuj akt

Art. 85. Prawo oświatowe


Samorząd uczniowski

1.
W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
5.
Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2)
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)
prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4)
prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5)
prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
6)
prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6.
Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7.
Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
9.
Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
Art. 85. Samorząd uczniowski - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...