• Prawo o ustroju sądów pow...
  20.01.2021

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.01.2021

Dz.U.2020.0.2072 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozdział 6. Biegli

§ 1.
Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
§ 2.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.
§ 3.
W związku z wykonywaniem czynności wynikających z postanowienia o zasięgnięciu opinii biegły korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Orzeczenia: 6 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...