• Prawo o stowarzyszeniach
  21.01.2021

Prawo o stowarzyszeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.01.2021

Dz.U.2020.0.2261 t.j. - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach

Rozdział 7. Przepisy szczególne, zmiana przepisów obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

1.
(uchylony)
2.
Działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów wojskowych albo resortu spraw wewnętrznych wymaga zezwolenia, odpowiednio, Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo organów przez nich określonych.
Porównania: 1
Osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publicznego są obowiązane uzgodnić zakres tej działalności, odpowiednio, z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych albo organami przez nich określonymi.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 89, z 1971 r. poz. 115, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. poz. 207): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 134, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. poz. 201, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Do czasu odrębnego uregulowania statusu prawnego związków wyznaniowych oraz zakonów i kongregacji duchownych, do których miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. − Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. poz. 808, z późn. zm.), stosuje się wobec nich przepisy tego rozporządzenia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do nowo powstających związków wyznaniowych oraz zakonów i kongregacji duchownych.
Porównania: 1
1.
Działające w dniu wejścia ustawy w życie stowarzyszenia zarejestrowane i stowarzyszenia wyższej użyteczności stają się stowarzyszeniami w rozumieniu jej przepisów. Statuty tych stowarzyszeń, stanowiące podstawę ich działania, zachowują moc z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Tracą moc postanowienia statutów stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, sprzeczne z przepisami ustawy.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Organy nadzorujące, w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, przekażą sądom rejestrowym rejestry stowarzyszeń i związków stowarzyszeń, prowadzone dotychczas przez terenowe organy administracji państwowej, dotyczące istniejących na terenie województwa stowarzyszeń zarejestrowanych, oraz ich statuty.
2.
Organy dotychczasowo właściwe w sprawach stowarzyszeń zwykłych przekażą organowi nadzorującemu dokumentację tych stowarzyszeń w terminie określonym w ust. 1.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
W sprawach uregulowanych niniejszą ustawą, nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy tej ustawy.
2.
Postępowanie likwidacyjne stowarzyszeń wszczęte przed dniem wejścia ustawy w życie prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
Porównania: 1
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. − Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. poz. 808, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 51 przepis przejściowy niniejszej ustawy;
2)
dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. poz. 335), z wyjątkiem art. 2 ust. 2 lit. a i c.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 10.04.1989 - Dz. U. z 1989 r. poz. 104]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...