• Prawo o stowarzyszeniach
  21.01.2021

Prawo o stowarzyszeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 21.01.2021

Dz.U.2020.0.2261 t.j. - Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach

Rozdział 3. Nadzór nad stowarzyszeniami

1.
Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
2.
Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:
1)
dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
2)
niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.
3.
Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań, o których mowa w ust. 2.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Organ, o którym mowa w art. 8 obowiązek wpisu do KRS, nadzór nad działalnością stowarzyszeń ust. 5, sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszenia będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami tej ustawy.
2.
Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875 i 1086).
W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25 nadzór nad działalnością stowarzyszeń ust. 2 sąd, na wniosek organu nadzorującego, może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5 000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.
Porównania: 1
Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest organ określony w art. 8 obowiązek wpisu do KRS, nadzór nad działalnością stowarzyszeń ust. 5, właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki.
Porównania: 1
W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 statut stowarzyszenia ust. 1, art. 10a terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszenia ust. 1 i 3 i art. 10b powołanie zarządu komisarycznego w terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art. 29 uprawnienia sądu w w razie wniosku organu nadzorującego.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:
1)
udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia;
2)
uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia;
3)
rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.
2.
Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia.
3.
Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
1.
Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, ustanawia dla niego kuratora.
2.
Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu. Do czasu wyboru zarządu, kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia.
2a.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, sąd może przedłużyć okres, na jaki został ustanowiony kurator, nie dłużej niż o 6 miesięcy, jeżeli jego czynności nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2.
3.
Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku stowarzyszenia.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
1.
Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek organu nadzorującego, w przypadku gdy:
1)
liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia;
2)
stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.
2.
Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek kuratora, jeżeli pomimo podejmowanych przez kuratora czynności, nie wybrano władz stowarzyszenia i nie ma warunków do ich wyłonienia, w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
Wnioski, o których mowa w art. 29 uprawnienia sądu w w razie wniosku organu nadzorującego ust. 1 oraz art. 31 rozwiązanie stowarzyszenia na wniosek organu nadzorującego lub kuratora, rozpoznaje sąd rejestrowy na rozprawie.
2.
Wnioski organu nadzorującego wnoszone do sądu w ramach sprawowanego nadzoru, są wolne od opłat sądowych.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...