• III SA/Po 816/12 - Postan...
  14.07.2020

III SA/Po 816/12

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
2012-09-21

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Robert Talaga /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 21 września 2012 roku Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – Robert Talaga po rozpoznaniu w dniu 21 września 2012 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi G.P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia zwolnić wnioskodawcę od kosztów sądowych

Uzasadnienie

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100,00 zł G. P. złożył wniosek o zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Na tej podstawie skarżący został wezwany do przedłożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu dla osób fizycznych (PPF). W zakreślonym terminie skarżący przesłał wypełniony na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Ze złożonego wniosku wynika, że G. P. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wnioskodawca jest właścicielem domu o powierzchni [...] m² (wybudowanego w okresie międzywojennym). Posiada również nieruchomość rolną o powierzchni [...] ha. Nie posiada natomiast żadnych zasobów pieniężnych (oszczędności, ani papierów wartościowych). Wnioskodawca utrzymuje się z prac dorywczych, z których uzyskuje ok. [...] zł miesięcznie oraz z dochodów z rolnictwa, które określił na kwotę [...] zł rocznie.

Prawo pomocy może być przyznane osobie fizycznej w zakresie częściowym, jeżeli nie jest ona w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, zgodnie z art. 246 §1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. t.j z 2012 roku, poz. 270), dalej jako P.p.s.a.

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca prowadzi samodzielne jednoosobowe gospodarstwo domowe, które utrzymuje z dochodów nie przekraczających 900,00 zł miesięcznie. Wnioskodawca nie posiada żadnych oszczędności, ani zasobów, które byłby w stanie szybko spieniężyć. Dodatkowo należy uwzględnić, że wnioskodawca wniósł 26 spraw, w których zobowiązany jest ponieść koszty sądowe przekraczające jego możliwości finansowe. Sytuacja wnioskodawcy (zarówno rodzinna jak i majątkowa) pozwala przyjąć, że nie jest on w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania sądowego, bez uszczerbku dla jego utrzymania koniecznego. W efekcie zasadny jest jego wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 §1 pkt 2 oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...