• Ordynacja podatkowa
  23.09.2020

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 23.09.2020

Dz.U.2020.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Rozdział 4. Przepisy wspólne

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale przepisy art. 168 forma i tryb wnoszenia podań, art. 172 obowiązek sporządzenia protokołu przez organ podatkowy, art. 173 zasady sporądzania protokołu i jego odczytywanie i art 175–177 oraz działu IV rozdziału 1 z wyłączeniem art. 127 zasada dwuinstancyjności postępowania, rozdziałów 5 i 10 stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...