• Art. 294. Ord. Podatk. - ...
  26.01.2021

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 26.01.2021

Dz.U.2020.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 294. Ordynacja podatk.


Podmioty obowiązane do przestrzegania tajemnicy skarbowej

§ 1.
Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są:
1)
pracownicy izb administracji skarbowej;
1a)
funkcjonariusze;
1b)
pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej;
2)
wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących;
3)
członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, a także pracownicy biur tych kolegiów;
4)
minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz pracownicy urzędu obsługującego tego ministra;
4a)
Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
5)
osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub w innych organach podatkowych;
6)
przedstawiciele obcej władzy przebywający w siedzibach organów podatkowych, obecni w toku postępowania podatkowego lub obecni w toku czynności kontrolnych, w związku z wymianą informacji;
7)
członkowie Rady;
8)
członkowie komisji doradczej i komisji do spraw pozasądowego rozstrzygania sporów oraz osoby, których dotyczy spór, ich przedstawiciele i pełnomocnicy, o których mowa w ustawie z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
§ 2.
Osoby wymienione w § 1 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia następującej treści: „Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.”.
§ 3.
Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia, zakończeniu stażu lub praktyki lub po ustaniu członkostwa w Radzie.
§ 4.
Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono informacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa.
§ 5.
Przepisu § 4 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą skarbową.
Art. 294. Podmioty obowiązane do przestrzegania tajemnicy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...