• Art. 68c. - Zawiadomieni...
  10.07.2020

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 10.07.2020

Dz.U.2019.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 68c. oferta. publ. spół.


Zawiadomienie o naruszeniu obowiązków przez emitenta

1.
Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, zawiadamia Komisję o ujawnionym istotnym przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 1.
2.
Zawiadomienie zawiera co najmniej:
1)
dane identyfikujące podmiot, który dopuścił się naruszenia;
2)
rodzaj naruszenia oraz czas i sposób jego dokonania;
3)
ustaloną wysokość uzyskanej korzyści lub unikniętej straty, o ile da się ją ustalić, wraz ze wskazaniem sposobu jej ustalenia;
4)
inne informacje, nośniki danych i dokumenty, które w ocenie spółki prowadzącej rynek regulowany mogą być przydatne w prowadzeniu sprawy przez Komisję.
3.
W przypadku gdy przekazane w zawiadomieniu informacje są niekompletne, Komisja może zażądać ich uzupełnienia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu.
4.
Do zawiadomienia spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, załącza zgromadzone w sprawie materiały, w tym oryginały dokumentów i inne nośniki informacji, a także utrwalone informacje przekazane jej na podstawie art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 3 w innej formie niż na trwałym nośniku informacji.
5.
Spółka prowadząca rynek regulowany, która organizuje alternatywny system obrotu, może w razie ujawnienia innych niż istotne przypadków naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 1, wydać w stosunku do emitenta, o którym mowa w art. 68b nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez emitentów ust. 1, zalecenia w celu zaprzestania naruszania obowiązków informacyjnych.
Art. 68c. Zawiadomienie o naruszeniu obowiązków przez emi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...