• Art. 51. - Zatwierdzenie...
  10.07.2020

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 10.07.2020

Dz.U.2019.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 51. oferta. publ. spół.


Zatwierdzenie suplementu do prospektu

1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Do postępowania w sprawie zatwierdzenia suplementu do prospektu stosuje się przepisy rozporządzenia 2017/1129 i aktów delegowanych i wykonawczych wydanych na jego podstawie, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach – stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 strona postępowania o zatwierdzenie prospektu , art. 32 żądanie uzupełnienia przez emitenta informacji w prospekcie i art. 33 decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu lub suplementu do prospektu ust. 4.
4.
Odmawiając zatwierdzenia suplementu do prospektu, Komisja stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą ust. 1 lub art. 17 uprawnienia Komisji w przypadku naruszenia prawa w zakresie dopuszczenia lub wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu na terytorium RP ust. 1. Środki te Komisja może zastosować wielokrotnie.
5.
(uchylony)
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)
8.
Obowiązek przekazania informacji w formie suplementu do prospektu nie wyłącza obowiązku, o którym mowa w art. 56 obowiązki emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym ust. 1, oraz obowiązku, o którym mowa w art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej ust. 1 rozporządzenia 596/2014.
9.
(uchylony)
10.
Komisja, w drodze decyzji, stwierdza wygaśnięcie ważności prospektu, jeżeli naruszenie obowiązku publikacji suplementu do prospektu prowadziło do naruszenia interesu inwestorów.
Art. 51. Zatwierdzenie suplementu do prospektu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...