• Ustawa o ubezpieczeniach ...
  30.11.2020

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2020

Dz.U.2019.0.2214 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Rozdział 8. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

1.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwane dalej „Biurem”, jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie.
2.
Biuro ma osobowość prawną. Siedzibą Biura jest miasto stołeczne Warszawa.
1.
Członkami Biura są zakłady ubezpieczeń wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność ubezpieczeniową w grupie obejmującej ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 1.
2.
Zakłady ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, stają się członkami Biura z dniem uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez organ nadzoru, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Zakłady ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykonujące działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem właściwego organu państwa, w którym mają siedzibę, stają się członkami Biura z dniem złożenia deklaracji członkowskiej.
4.
Przynależność do Biura jest obowiązkowa.
1.
Do zadań Biura należy:
1)
wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w innych państwach;
2)
zawieranie z zagranicznymi biurami narodowymi umów o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych oraz o zaspokajaniu roszczeń wynikających z międzynarodowego ruchu pojazdów mechanicznych;
3)
organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą posiadających ważne dokumenty ubezpieczeniowe wystawione przez zagraniczne biura narodowe;
4)
organizowanie likwidacji szkód lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w państwach, o których mowa w art. 25 zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 2;
5)
określanie zasad i trybu dystrybucji dokumentów ubezpieczeń granicznych, a w szczególności ustalanie wzorów tych dokumentów oraz ich ewidencjonowanie;
6)
pełnienie funkcji, o której mowa w art. 83 zgłoszenie do organu odszkodowawczego żądania odszkodowawczego z tytułu zdarzenia za granicą ust. 3;
7)
ustalanie i udostępnianie podmiotom określonym w art. 134 dane ustalane przez Biuro i tryb ich udostępniania danych, o których mowa w art. 133 zakres danych udostępnianych przez Biuro;
8)
ustalanie i przekazywanie zakładom ubezpieczeń danych, o których mowa w art. 136 zawiadomienie Biura o wypadku drogowym .
2.
Biuro może powierzać zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, wyłącznie członkom Biura.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Biuro odpowiada za szkody będące następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium:
1)
Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego;
2)
Rzeczypospolitej Polskiej i powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w państwach, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i zaspokajaniu roszczeń, pod warunkiem istnienia ważnej Zielonej Karty wystawionej przez zagraniczne biuro narodowe;
3)
państw, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód, jeżeli poszkodowanym jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawca posiadał Zieloną Kartę wystawioną przez członka Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji;
4)
państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, jeżeli poszkodowanym jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z członkiem Biura, którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Biuro, wobec zagranicznych biur narodowych oraz wobec organów odszkodowawczych z państw członkowskich Unii Europejskiej, odpowiada za wykonanie zobowiązań wynikających z wypadków, które miały miejsce na terytorium:
1)
państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego i powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych, o których mowa w art. 24 wyłączenie obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ;
2)
państw, których biura narodowe podpisały z Biurem umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód, i powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, pod warunkiem istnienia ważnej Zielonej Karty wystawionej przez Biuro;
3)
państw Unii Europejskiej i powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych, jeżeli zgodnie z art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 28 lit. c ustawy o działalności ubezpieczeniowej państwem członkowskim umiejscowienia ryzyka jest Rzeczpospolita Polska, a posiadacz pojazdu nie był ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Biuro, z uwzględnieniem art. 14 termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, ust. 1–3, jest obowiązane wypłacić odszkodowanie:
1)
w przypadku, o którym mowa w art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków, pkt 1, w terminie 30 dni od dnia ustalenia państwa, w którym pojazd sprawcy jest zarejestrowany;
2)
w przypadku, o którym mowa w art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków, pkt 2, w terminie 30 dni od dnia ustalenia ważności Zielonej Karty sprawcy szkody, wystawionej przez zagraniczne biuro narodowe.
2.
Jeżeli w terminie 90 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, Biuro nie ustali państwa, w którym pojazd sprawcy szkody jest zarejestrowany, lub ważności Zielonej Karty sprawcy szkody, właściwym do wypłaty odszkodowania, na zasadach określonych przepisami rozdziału 7, jest Fundusz, z tym że nie wyklucza to roszczenia Funduszu do Biura o zwrot wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów z chwilą późniejszego ustalenia państwa lub ważności Zielonej Karty sprawcy szkody.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 125 terminy wypłat odszkodowań przez Biuro ust. 1, minister właściwy do spraw instytucji finansowych może, w drodze decyzji, nałożyć na Biuro karę pieniężną do wysokości pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający nałożenie kary.
2.
Wpływy z tytułu kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków, następuje na zasadach określonych w art. 14 termin wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń ust. 1–3 oraz przepisach rozdziału 2, chyba że umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska stanowi inaczej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Likwidacja szkód w przypadkach, o których mowa w art. 124 odpowiedzialność Biura za wykonanie zobowiązań wobec zagranicznych biur narodowych i organów odszkodowawczych państw UE, następuje zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca zdarzenia, z uwzględnieniem ust. 2.
2.
Za szkody, o których mowa w art. 124 odpowiedzialność Biura za wykonanie zobowiązań wobec zagranicznych biur narodowych i organów odszkodowawczych państw UE, Biuro odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej zgodnie z przepisami prawa właściwego dla miejsca zdarzenia, a jeżeli suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia OC sprawcy szkody jest wyższa, do wysokości tej sumy.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Biuro występuje o zwrot wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz poniesionych kosztów w przypadkach, o których mowa:
1)
w art. 83 zgłoszenie do organu odszkodowawczego żądania odszkodowawczego z tytułu zdarzenia za granicą , ust. 1 pkt 1 – do organu odszkodowawczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdzie jest ustanowiony zakład ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
2)
w art. 83 zgłoszenie do organu odszkodowawczego żądania odszkodowawczego z tytułu zdarzenia za granicą , ust. 1 pkt 2 – do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, gdzie zarejestrowany jest pojazd mechaniczny, którym spowodowano szkodę, a w przypadku pojazdów zarejestrowanych w państwach trzecich – do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym nastąpiło zdarzenie;
3)
w art. 83 zgłoszenie do organu odszkodowawczego żądania odszkodowawczego z tytułu zdarzenia za granicą , ust. 1 pkt 3 – do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym nastąpiło zdarzenie.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Jeżeli do wypłaty odszkodowania był obowiązany zakład ubezpieczeń mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a likwidacji szkody dokonał organ odszkodowawczy lub ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Biuro jest obowiązane do zwrotu na rzecz tego organu odszkodowawczego lub ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego wypłaconego odszkodowania, świadczeń i innych poniesionych kosztów.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę, jest obowiązany do zwrotu kwoty wypłaconej przez Biuro.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Biuro z dniem wypłacenia odszkodowania za jednego ze swoich członków dochodzi od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Sprawca szkody i posiadacz pojazdu, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ponoszą solidarną odpowiedzialność z tytułu wypłaconego odszkodowania i kosztów poniesionych przez Biuro na wykonanie zobowiązań, o których mowa w art. 124 odpowiedzialność Biura za wykonanie zobowiązań wobec zagranicznych biur narodowych i organów odszkodowawczych państw UE.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W przypadku szkód będących następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, powstałych w związku z ruchem pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro, na wniosek osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także na wniosek ośrodka informacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ustala i udostępnia dane:
1)
zakładu ubezpieczeń posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
2)
identyfikujące dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia posiadacza pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
3)
reprezentanta do spraw roszczeń ustanowionego przez zakład ubezpieczeń, o którym mowa w pkt 1, w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym poszkodowany lub uprawniony ma miejsce zamieszkania lub siedzibę;
4)
osobowe posiadacza lub właściciela pojazdu mechanicznego, którym spowodowano szkodę;
5)
identyfikujące podmioty, które na mocy ustawy lub umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską, są zwolnione z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz identyfikujące organ lub instytucję odpowiedzialną za wypłatę odszkodowań za szkody spowodowane ruchem pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu tych podmiotów.
2.
Udostępnianie danych jest nieodpłatne i podlega ewidencjonowaniu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Biuro ustala i udostępnia dane:
1)
o których mowa w art. 133 zakres danych udostępnianych przez Biuro, ust. 1 pkt 1–3 i 5 – na pisemny wniosek poszkodowanego lub uprawnionego;
2)
o których mowa w art. 133 zakres danych udostępnianych przez Biuro, ust. 1 pkt 4 – na pisemny wniosek:
a) poszkodowanego lub uprawnionego, po wykazaniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu tych danych,
b) ośrodka informacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, po wykazaniu interesu prawnego poszkodowanego lub uprawnionego w uzyskaniu tych danych.
2.
Dane, o których mowa w art. 133 zakres danych udostępnianych przez Biuro, ust. 1 pkt 1–3, na wniosek ośrodka informacji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, udostępniane są drogą elektroniczną.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Biuro ustala dane:
1)
o których mowa w art. 133 zakres danych udostępnianych przez Biuro, ust. 1 pkt 1–4 – uzyskując je z rejestru, o którym mowa w art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji, ust. 2, oraz uzyskując je z Funduszu gromadzącego dane, o których mowa w art. 103 gromadzenie danych dotyczących reprezentantów do spraw roszczeń,
2)
o których mowa w art. 133 zakres danych udostępnianych przez Biuro, ust. 1 pkt 5 – po uzyskaniu informacji z Funduszu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
W razie wypadku drogowego z udziałem kierującego pojazdem mechanicznym, mającego miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro otrzymuje od Policji informację dotyczącą tego wypadku.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera posiadane przez Policję dane dotyczące czasu, miejsca wypadku, pojazdów w nim uczestniczących i wszystkich uczestników wypadku, w tym dane dotyczące numerów dowodów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i nazwę zakładu ubezpieczeń, w którym pojazdy mechaniczne były ubezpieczone oraz sposób rozstrzygania sprawy przez Policję.
3.
Dane, o których mowa w ust. 2, obejmują:
1)
datę i godzinę wypadku, miejscowość i nazwę ulicy lub numer drogi;
2)
markę i numery rejestracyjne pojazdów;
3)
imiona i nazwiska, numery PESEL (o ile zostały nadane) kierujących pojazdami; w przypadku nieposiadania numeru PESEL – datę urodzenia;
4)
imiona i nazwiska, numery PESEL (o ile zostały nadane) innych uczestników wypadku; w przypadku nieposiadania numeru PESEL – datę urodzenia;
5)
nazwę zakładu ubezpieczeń i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
6)
wskazanie przyczyny wypadku, jeżeli ją ustalono i osoby sprawcy albo osoby, której przedstawiono zarzut lub przeciwko której skierowano wniosek do sądu albo informację o wystąpieniu o wszczęcie postępowania karnego.
4.
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana Biuru przez Policję w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Policję wiadomości o mającym miejsce wypadku drogowym.
5.
Biuro przekazuje informację o wypadku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie określonym w ust. 2 i 3, do zakładu ubezpieczeń, z którym posiadacz pojazdu uczestniczącego w wypadku zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
6.
Koszty przekazywania informacji i ich archiwizowania ponosi Biuro.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Biuro przetwarza dane osobowe dotyczące zdrowia w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 122 zadania Biura ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków pkt 1 i 2.
Biuro przetwarza dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, w zakresie niezbędnym do:
1)
ustalenia okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru szkody, o którym mowa w art. 16 obowiązki ubezpieczonego w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem ust. 3;
2)
rozpatrzenia zgłoszonego żądania odszkodowawczego oraz podjęcia czynności w celu ustalenia odpowiedzialności za spowodowanie szkody i wysokości odszkodowania, o których mowa w art. 83 zgłoszenie do organu odszkodowawczego żądania odszkodowawczego z tytułu zdarzenia za granicą –83b;
3)
organizowania likwidacji szkód lub bezpośredniej likwidacji szkód, o których mowa w art. 122 zadania Biura ust. 1 pkt 3 i 4;
4)
zaspokajania roszczeń, o których mowa w art 123–125;
5)
realizacji zadań, o których mowa w art. 124 odpowiedzialność Biura za wykonanie zobowiązań wobec zagranicznych biur narodowych i organów odszkodowawczych państw UE i art 133–136.
W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 122 zadania Biura ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków pkt 1 i 2, Biuro może podjąć decyzje w indywidualnych przypadkach w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym profilowanie.
Biuro przechowuje otrzymane dane przez 21 lat.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Koszty działalności Biura są pokrywane ze składek członków Biura.
2.
Wysokość składki wnoszonej przez członków Biura na rzecz Biura jest ustalana przez Walne Zgromadzenie Członków i wyliczana od składki przypisanej brutto z ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 1.
3.
Wysokość składki wnoszonej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń jest wyliczana od składki przypisanej brutto w ubezpieczeniu, o którym mowa w art. 4 rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych, pkt 1, z działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
Organami Biura są:
1)
Walne Zgromadzenie Członków Biura;
2)
Rada Biura;
3)
Zarząd Biura.
2.
Szczegółowe zasady i tryb wnoszenia składek, o których mowa w art. 138 pokrywanie kosztów działalności Biura, ustalanie wysokości składek , zadania, organizację i zasady działania Biura oraz zasady gospodarki finansowej Biura określa statut, uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków Biura.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru, zatwierdza, w drodze decyzji, statut Biura i jego zmiany, w oparciu o kryterium zgodności z prawem oraz zgodności z zadaniami ustawowymi wykonywanymi przez Biuro.
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych ogłasza statut Biura i jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.
Porównania: 1 Przypisy: 2
1.
Biuro jest obowiązane, w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sporządzić roczne sprawozdanie z działalności, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
2.
Walne Zgromadzenie Członków Biura zatwierdza sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3.
Zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków Biura sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Biuro przedstawia ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru.
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb składania sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, w tym termin jego złożenia oraz niezbędne dane, jakie powinno zawierać, uwzględniając w szczególności zapewnienie prawidłowości i przejrzystości sporządzanych sprawozdań.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...