• Ustawa o ubezpieczeniach ...
  30.11.2020

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2020

Dz.U.2019.0.2214 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Postępowania dotyczące roszczeń odszkodowawczych wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy toczą się według przepisów dotychczasowych.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowań dotyczących roszczeń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
3.
W sprawach roszczeń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego przepisy ustawy mają zastosowanie do zdarzeń zaistniałych po dniu wejścia ustawy w życie.
1.
Działające na podstawie dotychczasowych przepisów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych stają się z mocy prawa Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy.
2.
Pracownicy działających na podstawie dotychczasowych przepisów Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych stają się z mocy prawa pracownikami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych w art. 141 zmiany w ustawie - Prawo o adwokaturze-158 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.
Przepisy art. 3 pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego, ust. 2, rozdziału 5, art. 122 zadania Biura, ust. 1 pkt 4 oraz art. 128 likwidacja przez Biuro szkód wynikających z wypadków za granicą-134 stosuje się od dnia uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem:
1)
art. 25 zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 2, art. 95 wyłączenie stosowania przepisów rozdziału, art. 102 zadania Funduszu jako ośrodka informacji-105, art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków pkt 1 i 3, art. 124 odpowiedzialność Biura za wykonanie zobowiązań wobec zagranicznych biur narodowych i organów odszkodowawczych państw UE i 125, art. 127 zasady likwidacji szkód przez Biuro, art. 135 źródła ustalania danych przez Biuro ust. 2 i 3 - w zakresie dotyczącym art. 123 terytorialny zakres odpowiedzialności Biura za szkody będące następstwem wypadków pkt 3 oraz art. 137 uchylony ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2004 r. jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
2)
art. 148 zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym pkt 3 lit. c, w zakresie, w którym dotyczy art. 80b dane w centralnej ewidencji pojazdów ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 148 zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r. jednak nie później niż z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.


----------
[Ustawa została ogłoszona 16.07.2003 r. - Dz.U. z 2003 r. poz. 1152]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...