• Art. 56. o ubezp. obowiąz...
  26.05.2020

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2020

Dz.U.2019.0.2214 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 56. o ubezp. obowiąz. ,


Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC rolników

1.
Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:
1)
zmiany stanu prawnego lub faktycznego powodującego niepodleganie opodatkowaniu podatkiem rolnym albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia produkcji rolnej stanowiącej dział specjalny;
2)
utraty przez użytki i grunty określone w art. 2 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 4 charakteru gospodarstwa rolnego;
3)
rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez osobę obejmującą gospodarstwo rolne w posiadanie w przypadku określonym w art. 47 powstanie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników ust. 2 - zwrot składki przysługuje rolnikowi dotychczas posiadającemu gospodarstwo rolne;
4)
odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 odstąpienie od zawartej na odległość umowy o usługi finansowe ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem, że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową;
5)
rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 46a kilka umów ubezpieczenia OC rolników posiadacza gospodarstwa rolnego ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony.
2.
(uchylony)
3.
Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia lub w przypadku odstąpienia od umowy od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu lub od dnia powzięcia przez zakład ubezpieczeń wiadomości o rozwiązaniu umowy przed upływem okresu, na który została zawarta z innych przyczyn, niż wypowiedzenie lub odstąpienie.
Art. 56. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpiecz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...