• Art. 29. o ubezp. obowiąz...
  03.06.2020

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 03.06.2020

Dz.U.2019.0.2214 t.j. - Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Art. 29. o ubezp. obowiąz. ,


Termin zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

1.
Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
1)
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych i pojazdów do jazd testowych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu;
1a)
najpóźniej w dniu wypełnienia przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s dowód rejestracyjny pojazdu i tablice rejestracyjne pojazdów ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu, w odniesieniu do pojazdów do jazd testowych, które nie były uprzednio zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów art. 73 rejestracja pojazdu i art. 74 czasowa rejestracja pojazdu tej ustawy;
2)
przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych;
3)
przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą w państwie innym niż określone na podstawie art. 25 zakres terytorialny ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 2 nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego;
4)
przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 lit. a, które nie zostały zarejestrowane;
5)
przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 lit. b, oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu;
6)
(uchylony)
7)
najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku określonym w art. 28 wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, domniemanie zawarcia następnej umowy ust. 3;
8)
najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy w przypadkach określonych w art. 27 umowa ubezpieczenia krótkoterminowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 6 oraz w art. 31 przejście lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego ust. 1 i 4;
9)
najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku określonym w art. 28 wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, domniemanie zawarcia następnej umowy ust. 1;
10)
najpóźniej w dniu odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 odstąpienie od zawartej na odległość umowy o usługi finansowe ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730 i 1495);
11)
najpóźniej w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia krótkoterminowego, o której mowa w art. 27 umowa ubezpieczenia krótkoterminowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 7, ale nie później niż z chwilą wydania pojazdu nabywcy przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s dowód rejestracyjny pojazdu i tablice rejestracyjne pojazdów ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
2.
Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawierana przed rejestracją pojazdu, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 10 lit. a, posiadacz pojazdu mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu albo świadectwo zgodności, świadectwo zgodności WE, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.
3.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 2, pojazd mechaniczny, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, nie został zarejestrowany, każda ze stron może odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy.
Art. 29. Termin zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadacz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...