• Art. 33. KW - Zasady wymi...
  31.03.2020

Kodeks wykroczeń

Stan prawny aktualny na dzień: 31.03.2020

Dz.U.2019.0.821 t.j. - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń

Art. 33. KW


Zasady wymierzania kary

§ 1.
Organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego.
§ 2.
Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.
§ 3.
Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:
1)
działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych lub osobistych;
2)
działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;
3)
działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;
4)
prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy;
5)
przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.
§ 4.
Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:
1)
(uchylony)
2)
działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;
3)
działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;
4)
(uchylony)
5)
uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie;
6)
chuligański charakter wykroczenia;
7)
działanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka;
8)
popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca powinien okazać szczególne względy;
9)
popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.
§ 5.
Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do środków karnych.
Art. 33. Zasady wymierzania kary - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...