• Art. 7. KPA - Zasada praw...
  12.12.2018

Kodeks postępowania administracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 12.12.2018

Dz.U.2018.0.2096 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 7. KPA


Zasada prawdy obiektywnej

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.
Orzeczenia: 6413 Porównania: 1 Przypisy: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...