• Kodeks Etyki Zawodowej Ko...
  09.03.2021
Obserwuj akt

Rozdział IV. Zasady uczciwej konkurencji

Prawo wierzyciela do wyboru komornika dokonane wyłącznie na podstawie oceny sprawności, szybkości i rzetelności prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowi naczelną regułę uczciwej konkurencji zawodowej pomiędzy komornikami.
Zachowanie uczciwości konkurencji zawodowej jest obowiązkiem komornika, a jej naruszenie rodzi odpowiedzialność dyscyplinarną.
Komornik zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek form nieuczciwej konkurencji zawodowej, a w szczególności:
1)
wpływania w sposób bezpośredni lub pośredni, na wybór komornika dokonywany przez wierzycieli,
2)
zabiegania o wierzycieli w każdy sposób, z wyłączeniem podnoszenia sprawności, szybkości i rzetelności prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
3)
ustalania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
4)
w warunkach skierowania egzekucji do tego samego składnika majątku dłużnika przez dwóch lub więcej komorników, nieprzekazywania lub przekazywania z nieuzasadnionym opóźnieniem spraw egzekucyjnych komornikowi właściwemu do dalszego prowadzenia postępowania lub nakłaniania wierzycieli do składania wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego, w celu pozyskania opłat stosunkowych,
5)
korzystania z usług pośredników, którzy zawodowo bądź w innej formie zjednują dla komornika wierzycieli,
6)
dokonywania wszelkiej identyfikacji komornika odbiegającej od przeciętnie stosowanej przez innych komorników, mającej na celu ograniczenie prawa wierzyciela do wyboru komornika,
7)
stosowania reklamy, w tym osobistej, w jakiejkolwiek postaci,
8)
inspirowania lub redagowania przez komornika relacji medialnych z przeprowadzonych przez siebie lub innych komorników czynności służbowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...