• Kodeks Etyki Zawodowej Ko...
  09.03.2021
Obserwuj akt

Rozdział III. Praca w samorządzie Stosunek do kolegów

Sprawowanie funkcji we władzach samorządu komorniczego jest prawem i obowiązkiem korporacyjnym każdego komornika.
1.
Komornik wybrany do władz samorządowych obowiązany jest uczestniczyć w jego pracach i realizować wolę ogółu komorników z najwyższą starannością.
2.
Komornik wybrany do komisji dyscyplinarnej, powoływanej przez Krajową Radę Komorniczą, nie może łączyć tejże funkcji z funkcją komornika - wizytatora.
1.
Krajowa Rada Komornicza i rady izb komorniczych troszczą się o honor komorników i otaczanie ich szacunkiem w społeczeństwie.
2.
Baczeniem organów samorządu winni być objęci komornicy, komornicy emerytowani oraz członkowie ich rodzin, których wyjątkowa sytuacja życiowa wymaga szczególnej troski,
bądź pomocy.
3.
Komornik okazuje szacunek i podporządkowanie się decyzjom władz samorządu komorniczego oraz współdziała z nimi we wszystkich sprawach dotyczących zawodu komorniczego.
1.
Komornik obowiązany jest stawić się na wezwanie władz samorządu komorniczego, a także przedłożyć żądane materiały dotyczące wykonywania przez niego zawodu.
2.
Rada izby komorniczej jest zobowiązana rozważyć zgłoszone przez komornika uwagi i wnioski.
3.
Komornik obowiązany jest uczestniczyć w Krajowym Zjeździe Komorników oraz w walnych zgromadzeniach komorników izb komorniczych.
Komornicy powinni służyć sobie radą i udzielać wzajemnej pomocy w pracy zawodowej, pogłębiać integrację i solidarność zawodową dla dobra całego wymiaru sprawiedliwości.
Komornik winien przestrzegać w stosunku do kolegów zasady uprzejmości, lojalności i koleżeństwa, dążyć do wytwarzania dobrej atmosfery stosunków międzyludzkich i przestrzegać akceptowanych w społeczeństwie form dobrego wychowania, wzajemnej życzliwości i szacunku.
Nieporozumienia pomiędzy komornikami powinny być rozpatrywane przez właściwe organy samorządu komorniczego.
Komornik nie powinien wykorzystywać swojego doświadczenia dla opracowywania poradników dla stron egzekucji zarówno w czasie aktywności zawodowej, jak i później.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...