• Kodeks cywilny
  29.10.2020

Kodeks cywilny

Stan prawny aktualny na dzień: 29.10.2020

Dz.U.2020.0.1740 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne

Użytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z jej śmiercią.
Orzeczenia: 6
§ 1.
Użytkownik obowiązany jest zachować substancję rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie.
§ 2.
Jednakże użytkownik gruntu może zbudować i eksploatować nowe urządzenia służące do wydobywania kopalin z zachowaniem przepisów prawa geologicznego i górniczego.
§ 3.
Przed przystąpieniem do robót użytkownik powinien w odpowiednim terminie zawiadomić właściciela o swym zamiarze. Jeżeli zamierzone urządzenia zmieniałyby przeznaczenie gruntu albo naruszały wymagania prawidłowej gospodarki, właściciel może żądać ich zaniechania albo zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 1
Użytkownik może zakładać w pomieszczeniach nowe urządzenia w takich granicach jak najemca.
Orzeczenia: 3
§ 1.
Właściciel może z ważnych powodów żądać od użytkownika zabezpieczenia, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu właściciel może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy.
§ 2.
Użytkownik może żądać uchylenia zarządu, jeżeli daje odpowiednie zabezpieczenie.
Orzeczenia: 3
Właściciel może odmówić wydania przedmiotów objętych użytkowaniem nieprawidłowym,
dopóki nie otrzyma odpowiedniego zabezpieczenia.
Orzeczenia: 4
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...