• Interpretacja indywidualn...
  24.09.2020

IPPP2/443-1045/11-3/JW

Interpretacja indywidualna
z dnia 1 grudnia 2011

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 938 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5.09.2011 r. (data wpływu 5.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych z tytułu zawartej umowy ze Związkiem – jest prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 5.09.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych z tytułu zawartej umowy z P.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest sędzią sportowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł ze Związkiem umowę, w której zobowiązał się m.in. do:

prowadzenia wyznaczonych zawodów sportowych;

przygotowywania zleconych materiałów szkoleniowych;

prowadzenia wyznaczonych szkoleń w macierzystym Kolegium Sędziów;

przeprowadzanie wyznaczonych wykładów na kursach dla kandydatów na sędziów piłki nożnej;

przeprowadzania szkoleń dla zawodników, klubów i innych podmiotów i wskazanych osób;

bycia stale w pełnej gotowości do udziału w zawodach piłki nożnej;

Ponadto zgodnie z ww. umową Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania nieposzlakowanej opinii, posiadania aktualnych badań lekarskich, własnej polisy ubezpieczeniowej, stałego utrzymywania wysokiej sprawności psychofizycznej (przy współpracy z trenerem lekkoatletycznym) a także do ustawicznego podnoszenia wiedzy teoretycznej w szczególności w zakresie znajomości przepisów gry.

Dodatkowo w ramach zawartego kontraktu Wnioskodawca wykonuje tłumaczenia materiałów szkoleniowych, zajmuję się opieką nad zagranicznymi gośćmi związku, szczególnie sędziami sportowymi podczas meczów reprezentacji oraz drużyn krajowych biorących udział w rozgrywkach międzynarodowych.

Wykonywanie wskazanych powyżej obowiązków wiąże się z ponoszeniem licznych nakładów - poza wskazanymi powyżej kosztami badań lekarskich i polisy ubezpieczeniowej tytułem przykładu można wymienić jeszcze koszty podróży, zakwaterowania, specjalistycznej sportowej diety, odnowy biologicznej, odzieży sportowej, specjalistycznego sprzętu (system elektronicznych chorągiewek z sygnalizatorem - koszt ok. 500 euro, system komunikacji głosowej - koszt około 5 000 euro). Koszty te są pokrywane przez Wnioskodawcę, w ramach działalności gospodarczej. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że wykonywane czynności są związane z funkcjonowaniem profesjonalnej ligi sportowej.

W opisywanej umowie przewidziano stale wynagrodzenie za realizację obowiązków w niej określonych (kwota netto + VAT) oraz dodatkowo wynagrodzenie (kwota netto + VAT) za każdy przeprowadzony mecz. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że stałe wynagrodzenie jest wypłacane również w miesiącach, w których nie toczą się rozgrywki i jako sędzia fizycznie nie sędziuje meczy. Wnioskodawca nadmienia, że prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem której jest m. in. pozostała działalność związana ze sportem. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów usług (VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, skoro więc Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, to z tytułu uzyskiwanych przychodów powinien wystawiać fakturę VAT.

Art. 15 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) stanowi, że podatnikami podatku od towarów usług, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym działalność gospodarcza została zdefiniowana jako wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług).

Nie ulega wątpliwości, że usługi Wnioskodawcy są wykonywane w sposób częstotliwy, w celach zarobkowych. Wnioskodawca uważa więc, że w rozumieniu zacytowanych przepisów wykonywane przez Wnioskodawcę czynności stanowią działalność gospodarczą. Kwestią sporną jest, czy uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody należy zakwalifikować do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście, wymienionych w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307 ze zm.). W tej kwestii Wnioskodawca złożył odrębny wniosek o interpretację. Zdaniem Wnioskodawcy stałe wynagrodzenie, jakie Wnioskodawca otrzymuje na podstawie przedstawionej w opisie stanu faktycznego umowy, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Jednakże nawet, gdyby przyjąć stanowisko, że są to przychody z działalności wykonywanej osobiście, wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Wnioskodawca zaznacza, że nie zgadza się z tym stanowiskiem), to wówczas zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności „z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich”. Wnioskodawca zaznacza, że za wykonywane przez Wnioskodawcę usługi zlecający - Związek - nie odpowiada wobec osób trzecich. Jak już Wnioskodawca wskazywał w opisie stanu faktycznego jest zobowiązany do posiadania własnej polisy ubezpieczeniowej, Wnioskodawca ponosi też koszty związane z wykonywaniem obowiązków wskazanych w umowie.

W efekcie art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, nie znajduje zastosowania w przypadku Wnioskodawcy. Wykonywane przez Wnioskodawcę czynności (wskazane w opisie stanu faktycznego) należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu ww. ustawy o podatku od towarów usług, a co za tym idzie podlegają one opodatkowaniu tymże podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...