• Interpretacja indywidualn...
  10.08.2020

IPPB2/415-250/10-2/AK

Interpretacja indywidualna
z dnia 22 czerwca 2010

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 79 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20.10.2009 r. (data wpływu 29.03.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej w przypadku, gdy bank dokonał przelewu części pieniędzy na rachunek Wnioskodawczyni - jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 29.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odliczenia odsetek od kredytu w ramach ulgi odsetkowej w przypadku, gdy bank dokonał przelewu części pieniędzy na rachunek Wnioskodawczyni.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych dnia 2 kwietnia 2005 roku Wnioskodawczyni zawarła umowę z Deweloperem na zakup nieruchomości. Na realizację tej inwestycji wykorzystała środki własne oraz posiłkowała się kredytem. Zawarła w dniu 28 marca 2006 z bankiem umowę kredytową (kopia załącznik nr 1) opiewającą na wartość 250.000 złotych.

Cel kredytu został określony jako „nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej” ale kwotę kredytu Wnioskodawczyni podzieliła na 2 części:

Transza A - 131.000 zł została przelana przez bank „w celu nabycia nieruchomości” - bezpośrednio na konto dewelopera.

Transza B - 119.000 zł została przelana na konto Wnioskodawczyni i opisana jako „refinansowanie kosztów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej budowanej przez dewelopera”.

W przypadku Wnioskodawczyni „refinansowanie” polegało na tym, iż wcześniej wpłaciła środki deweloperowi pochodzące z własnych zasobów, później zaś uruchamiała transzę kredytową niejako odzyskując rzeczone środki ponownie do dyspozycji.

Ponadto przedmiotowa transza określona jako refinansowanie została spożytkowana na realizację prac budowlano wykończeniowych w nabytej przez Wnioskodawczynię nieruchomości. Fakt ten jest w stanie udokumentować, Wnioskodawczyni posiada faktury VAT na materiały budowlano - wykończeniowe zastosowane w zakupionym lokalu (załącznik nr 2).

Inwestycja mieszkaniowa zakończyła się w 2006 roku.

W roku 2007 (PIT 37/2006) Wnioskodawczyni rozliczała ulgę odsetkową dotyczącą tegoż kredytu od maksymalnej kwoty ustawowej czyli 189.000 złotych stosownie do wysokości poniesionych za okres kredytowania odsetek.

W wyniku kontroli skarbowej, na podstawie treści umowy kredytowej Urząd orzekł, iż należna Wnioskodawczyni ulga dotyczyć może wyłącznie kwoty 131 000 zł z transzy przelanej na konto dewelopera, natomiast pozostałe 58.000 złotych Wnioskodawczyni rozliczyła nieprawnie ponieważ miało miejsce „refinansowanie”. W tym czasie Wnioskodawczyni nie zmieniała waluty kredytu, ani nie zaciągała innego kredytu na spłatę tegoż przedmiotowego kredytu, zwyczajnie sama - kredytowała się z własnych oszczędności opóźniając moment spłaty kredytu wraz z odsetkami, zaś cel zaciągnięcia tegoż kredytu w żaden sposób nie zmienił się.

US zażądał korekty oraz zwrotu podatku wraz z odsetkami karnymi - tj. odliczenia odsetek od kredytu tylko do kwoty 131.000 złotych. Łączny zwrot do US wcześniej pobranej ulgi wraz z odsetkami karnymi naliczonymi przez US wynosił 1.302,13 zł. Stan z korekty PIT 37 za lata 2006 i 2007.

W PIT 2008 Wnioskodawczyni rozliczyła ulgę odsetkową zgodnie z wcześniejszą oceną US, dokonała do poziomu odsetek od kredytu w kwocie 131.000 zł. Niedokonane odliczenia odsetek od pozostałej kwoty kredytu tj. 58.000 zł stanowi równowartość 792,90 złotych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni uprawniona jest do rozliczenia ulgi odsetkowej z lat 2006/ 2007/2008/2009 w pełnej kwocie ustawowej wyznaczonej limitem 189.000 złotych na podstawie faktu, iż zaciągnęła kredyt w wysokości 250.000 zł na cele mieszkaniowe i na takie cele go wykorzystała...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawczyni spodziewa się pozytywnego rozpatrzenia wniosku i interpretacji zmierzającej do przywrócenia jej przedmiotowego prawa do rozliczenia ulgi odsetkowej od zaciągniętego kredytu na cele mieszkaniowe od pełnej kwoty obowiązującej dla roku zakończenia inwestycji tj. 2006 wyznaczonej limitem 189.000 zł.

Wnioskodawczyni uważa, iż należy jej przywrócić prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej od kredytu w pełnej wysokości, ponieważ zaciągnęła go i wykorzystała w celu tylko i wyłącznie nabycia prawa własności Iokalu mieszkalnego, a więc spełnia warunki określone ustawą, dla których ulga taka może być zastosowana, a powód kredytowania jednoznacznie został określony w umowie kredytowej z bankiem i zastosowany zarówno do opisu celu transzy pierwszej jak i w celu transzy drugiej. Wnioskodawczyni oczekuje także zwrotu zapłaconych odsetek karnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217 poz. 1588) - wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. - podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowała zatem korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Prawo to przysługuje w sytuacji, kiedy podatnikowi został udzielony kredyt (pożyczka) do końca 2006 r. i spełnia on warunki określone w przepisach art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie z przepisem art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, czyli osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1. budową budynku mieszkalnego, albo

2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem od podstawy opodatkowania można odliczyć odsetki na spłatę kredytu, jeżeli:

1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 roku,

2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 art. 26b,

3. inwestycja wymieniona w ust. 1 art. 26b dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku takiego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 roku, a ponadto w przypadku inwestycji:

a) o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 – zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkaniowe lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, w a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

b) o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo 3 – została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5. do zeznania podatkowego składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie według ustalonego wzoru PIT-2K, o wysokości wszystkich wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

6. odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są dokumentowane dowodami wystawionymi przez bank i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku oraz że nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

W myśl art. 26b ust. 4 ww. ustawy odliczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wyłącznie odsetki:

1. naliczone za okres począwszy od dnia 01 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,

2. od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych dnia 2 kwietnia 2005 roku Wnioskodawczyni zawarła umowę z Deweloperem na zakup nieruchomości. Na realizację tej inwestycji wykorzystała środki własne oraz posiłkowała się kredytem. Zawarła w dniu 28 marca 2006 z bankiem Millennium umowę kredytową (kopia załącznik nr 1) opiewającą na wartość 250.000 złotych.

Cel kredytu został określony jako „nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej” ale kwotę kredytu Wnioskodawczyni podzieliła na 2 części:

Transza A - 131.000 zł została przelana przez bank „w celu nabycia nieruchomości” - bezpośrednio na konto dewelopera.

Transza B - 119.000 zł została przelana na konto Wnioskodawczyni i opisana jako „refinansowanie kosztów poniesionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy na nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej budowanej przez dewelopera”.

W przypadku Wnioskodawczyni „refinansowanie” polegało na tym, iż wcześniej wpłaciła środki deweloperowi pochodzące z własnych zasobów, później zaś uruchamiała transzę kredytową niejako odzyskując rzeczone środki ponownie do dyspozycji.

Biorąc pod uwagę powyższe, część kredytu (II transza) nie spełnia podstawowego kryterium warunkującego możliwość korzystania z ulgi odsetkowej, t. j. sfinansowania inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Powyżej zacytowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają warunki, które należy spełnić, aby możliwe było skorzystanie z odpisów w ramach tzw. ulgi odsetkowej. W treści art. 26b ustawy wyraźnie wskazano, że odliczenie odsetek przysługuje tylko wtedy, gdy kredyt został udzielony na cel wskazany w ustawie, w tym m.in. na finansowanie inwestycji polegającej na wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni, a z umowy o kredyt wynika, że kredyt dotyczy tej inwestycji.

W świetle powyższych przepisów spłata odsetek od transzy kredytu, którą bank wpłacił na konto Wnioskodawczyni nie wypełnia przesłanek określonych w art. 26b ust. 1 i 2 ustawy, albowiem odsetki spłacone od kredytu wykorzystanego na inne cele niż wyżej wykazane cele mieszkaniowe, nie są objęte ulgą podatkową. Wnioskodawczyni zaciągnęła kredyt „na nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej” na zakup mieszkania od dewelopera, ale fizycznie część kredytu nie została wykorzystana na ten cel.

Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni była zobowiązana do skorygowania zeznań, gdyż zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego, który fizycznie nie został przeznaczony na cele określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie korzystają z odliczenia w ramach ulgi odsetkowej.

Ponadto, w związku z przedstawionym przez Wnioskodawczynię własnym stanowiskiem, z którego wynika, iż Wnioskodawczyni „spodziewa się pozytywnego rozpatrzenia wniosku i interpretacji zmierzającej do przywrócenia jej przedmiotowego prawa do rozliczenia ulgi odsetkowej”, wyjaśnić należy, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów zgodnie z art. 14b § 1 ww. Ordynacji podatkowej upoważniony jest wyłącznie do wydawania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Oznacza to, że Organ nie posiada kompetencji do przywracania terminów i zwrotu odsetek. Dlatego Organ w zakresie swoich kompetencji wskazuje Wnioskodawcy, jakie przepisy prawa podatkowego znajdują zastosowanie w jego sprawie, natomiast kwestie przywracania terminów jak również zwrotu odsetek karnych, nie należą do kompetencji tutejszego organu.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 29.10.2009 r. na konto Izby Skarbowej w Warszawie wpłynęła opłata za wydanie interpretacji indywidualnej w wysokości 75,00 zł, tym samym kwota 35,00 zł stanowi nadpłatę, bowiem opłata za wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40,00 zł. W związku z powyższym nadpłata ta zostanie zwrócona na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, wskazany w poz. 53 wniosku ORD-IN zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej.

Krańcowo należy dodać, iż dołączone do wniosku dokumenty nie podlegają analizie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...