• Decyzja o zakresie stosow...
  10.08.2020

IS.II/2-4430/178/05

Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
z dnia 22 maja 2006

Artykuły przypisane do interpretacji

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 3098 interpretacje.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się ta interpretacja podatkowa. Znajdź inne potrzebne interpretacje.

Pytanie podatnika:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach wyposażenia (środki na zakupy wyposażenia pochodzą od Ministerstwa Gospodarki i Pracy).

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 86 ust. 1, art. 90 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku z dn. 24.05.2005 r. znak: US.PP/443-9/05, i uznaje stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dn. 24.03.2005 r., uzupełnionym pismami z dn. 19.04.2005 r. oraz z dn. 25.04.2005 r.:

- w części dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług właściwej dla odpłatnych usług świadczonych przez centrum informacji, za prawidłowe,

- w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach wyposażenia centrum informacji za nieprawidłowe, jeżeli faktury dokumentują zakupy towarów przez Jednostkę.

Wnioskiem z dnia 24.03.2005 r., Jednostka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podanie to Podatnik - na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku z dn. 12.04.2005 r. - uzupełnił pismami z dn. 19.04.2005 r. oraz z dn. 25.04.2005 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik otrzymał środki finansowe w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca", na utworzenie centrum informacji. Za otrzymane środki nabyte zostało wyposażenie tegoż centrum: sprzęt komputerowy, zestaw multimedialny, meble oraz sprzęt biurowy. Zadaniem tworzonego centrum będzie umożliwienie bezpłatnego dostępu osobom bezrobotnym oraz absolwentom szkół średnich i wyższych do nowoczesnych technologii przekazu informacji oraz usług biurowych, usprawnienie kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy, przekazywanie ofert pracy, dostęp do różnego typu szkoleń. Ponadto niewykluczono, iż z usług korzystać będą również inne zainteresowane nimi osoby, "na zasadzie odpłatności zgodnie z cennikiem usług opracowanym przez pracowników centrum informacji".

W ocenie Podatnika, w przedstawionej sytuacji nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach wyposażenia, ponieważ środki na zakupy wyposażenia pochodzą od Ministerstwa Gospodarki i Pracy "(...) i sprzęt ten na chwilę obecną nie jest naszą własnością." Natomiast usługi świadczone odpłatnie przez to biuro opodatkowane będą wg 22% stawki podatku od towarów i usług, (...) a od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną podatek naliczony powinien zostać odliczony od należnego ze sprzedaży."

Postanowieniem z dnia 24.05.2005 r. znak: US.PP/443-9/05, wydanym w trybie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku uznał zaprezentowane przez Jednostkę stanowisko za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa powyżej, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów - o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy VAT. Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy VAT, jako odpłatne świadczenie usług traktuje się również nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, udziałowców, akcjonariuszy członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. Zasadą jest, że czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT objęte są stawką podstawową tegoż podatku w wysokości 22%, chyba że przepisy ustawy o VAT lub przepisy aktów wykonawczych przewidują - z uwagi na rodzaj czynności, przedmiot transakcji, bądź podmiot wykonujący czynność - stawkę preferencyjną lub zwolnienie od podatku.

W zakresie objęcia odpłatnych usług biurowych 22% stawką VAT, stanowisko Strony jest zatem prawidłowe. Natomiast usługi świadczone nieodpłatnie przez centrum informacji, z uwagi na ich charakter (nieodpłatny) oraz związek z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem, są czynnościami, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy VAT stanowi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (z pewnymi wyjątkami, nie dotyczącymi jednakże analizowanej sprawy).

W związku z tym, iż Strona wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i niepodlegające opodatkowaniu, a zakupione towary służące realizacji projektu, będą - jak przewiduje Strona - wykorzystywane do takichże czynności, przysługuje Jej ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu, zgodnie art. 90 ustawy VAT (brzmienie art. 90 zmieniło się z dniem 1.06.2005 r.).

Reasumując, nie można uznać za słuszne stanowisko Jednostki, iż nie przysługuje Jej prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu wyposażenia za środki uzyskane z dotacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy, przy założeniu, iż faktury dokumentujące zakupy wystawione są na Podatnika. Podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych zarówno z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, jak i czynnościami, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, w sytuacji gdy nie jest możliwe jego odrębne przypisanie do tych czynności, w 2005 r. podlegał odliczeniu w proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-7 ustawy VAT, zaś w 2006 r. zgodnie z art. 90 ust. 2-6 ustawy VAT.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...