• Rozporządzenie Ministra R...
  04.08.2020

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Stan prawny aktualny na dzień: 04.08.2020

Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozdział 6. Rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji gruntów i budynków

W ewidencji nie wykazuje się:
1)
altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176);
2)
budynków przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy;
3)
tymczasowych budynków stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
4)
wiat o powierzchni zabudowy do 50 midx2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 midx2 powierzchni działki;
5)
wiat przystankowych, peronowych oraz innych wiat o podobnym przeznaczeniu;
6)
parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 midx2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
7)
budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 midx2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
8)
budynków służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.
W ewidencji nie wykazuje się lokali, w odniesieniu do których nie zostało wydane zaświadczenie, o którym mowa w art. 2 samodzielny lokal mieszkalny ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...