• Rozporządzenie Ministra R...
  16.07.2020

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2020

Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozdział 5. Sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków

1.
Powiatowe, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją, zwane dalej "zestawieniami zbiorczymi", sporządza się na podstawie wykazów gruntów, wykazów budynków i wykazów lokali, o których mowa w § 31 ust. 1-3, sporządzonych na dzień 1 stycznia każdego roku, zachowując formę i zakres treści tych wykazów.
2.
W zbiorczych zestawieniach gruntów oprócz pól powierzchni wynikających z ewidencji, zwanych dalej "powierzchniami ewidencyjnymi", wykazuje się również pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa według państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, zwane dalej "powierzchniami geodezyjnymi", oraz różnice między tymi powierzchniami.
3.
Powierzchnie ewidencyjne użytków gruntowych w zestawieniach zbiorczych gruntów wyrównuje się na zasadach proporcjonalności do powierzchni geodezyjnej.
4.
Pole powierzchni w zestawieniach zbiorczych gruntów określa się z precyzją do 1 ha, a w przypadku zestawień krajowych dodatkowo z precyzją do 1 kmidx2.
1.
Powiatowe zestawienia zbiorcze sporządza starosta i w terminie do dnia 15 lutego każdego roku przekazuje zestawienie powiatowe właściwemu marszałkowi województwa.
2.
Wojewódzkie zestawienia zbiorcze sporządza marszałek województwa i w terminie do dnia 15 marca każdego roku przekazuje Głównemu Geodecie Kraju.
3.
Krajowe zestawienia zbiorcze Główny Geodeta Kraju sporządza w terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku.
4.
Powiatowe i wojewódzkie zestawienia zbiorcze przekazuje się właściwemu organowi administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, o której mowa w art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1.
W cyklach dwurocznych do zbiorczych zestawień gruntów, o których mowa w § 75 ust. 2, dołącza się wykazy użytków rolnych oraz lasów zawierające pola powierzchni tych użytków gruntowych z podziałem na klasy gleboznawcze oraz grupy i podgrupy rejestrowe.
2.
Do wykazów użytków rolnych oraz lasów przepisy § 75 ust. 4 oraz § 76 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Na zamówienia organów administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych starosta sporządza w uzgodnionym terminie na koszt zamawiających inne, niż wymienione w § 75 i § 76, zestawienia zbiorcze danych ewidencyjnych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...