• Rozporządzenie Ministra R...
  26.01.2021

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Stan prawny aktualny na dzień: 26.01.2021

Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozdział 3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych

Do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy:
1)
utrzymywanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 24 aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji gruntów ust. 1 pkt 1 ustawy;
2)
utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi;
3)
archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych;
4)
udostępnianie danych ewidencyjnych;
5)
ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem;
6)
okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych;
7)
sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
8)
modernizacja ewidencji.
1.
Aktualizacja operatu ewidencyjnego następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu:
1)
zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi;
2)
ujawnienia nowych danych ewidencyjnych;
3)
wyeliminowania danych błędnych.
2.
Przy aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 35 i § 36 stosuje się odpowiednio.
3.
Przy sporządzaniu dokumentacji określającej przebieg granic działek ewidencyjnych na potrzeby aktualizacji operatu ewidencyjnego przepisy § 37-39 stosuje się odpowiednio.
1.
(uchylony).
2.
(uchylony).
3.
Zmiany opisowych danych ewidencyjnych, dotyczące działek ewidencyjnych lub budynków, ustalone w trakcie wykonywania prac geodezyjnych utrwala się w wykazie zmian danych ewidencyjnych, który powinien zawierać:
1)
identyfikatory jednostki ewidencyjnej i obrębu;
2)
numer odpowiedniej jednostki rejestrowej gruntów lub pozycji kartoteki budynków;
3)
numer księgi wieczystej;
4)
oznaczenie obiektu bazy danych ewidencyjnych, którego dane ewidencyjne uległy zmianie;
5)
dotychczasowe dane ewidencyjne oraz dane ustalone w wyniku wykonanych prac geodezyjnych;
6)
datę sporządzenia wykazu;
7)
imię i nazwisko lub nazwę wykonawcy prac oraz podpis osoby reprezentującej wykonawcę;
8)
imię i nazwisko oraz podpis osoby, która sporządziła dokument, oraz datę sporządzenia dokumentu;
9)
imię i nazwisko oraz podpis kierownika prac geodezyjnych, jeśli został ustanowiony;
10)
numer uprawnień zawodowych osoby, która sporządziła dokument, lub numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych.
1.
Aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych.
2.
W celu zapewnienia wewnętrznej spójności operatu ewidencyjnego jednocześnie dokonuje się aktualizacji rzeczowych praw związanych, a w szczególności:
1)
prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności wzniesionych na tym gruncie budynków;
2)
własności lokalu oraz udziału we współwłasności gruntu;
3)
własności lokalu oraz udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu;
4)
własności lokalu oraz udziału we współwłasności budynku.
3.
(uchylony).
1.
O dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych starosta zawiadamia:
1)
organy podatkowe - w wypadku zmian danych mających znaczenie dla wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego;
2)
wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego - w wypadku zmian danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
3)
właściwe miejscowo jednostki statystyki publicznej - w wypadku zmian w cechach adresowych nieruchomości oraz dopisywania i wykreślania budynków;
4)
właściwe podmioty ewidencyjne oraz osoby, jednostki organizacyjne i organy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 – w przypadku gdy zmiana została dokonana w trybie czynności materialno-technicznej wyłącznie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i dotyczyła:
a) pola powierzchni działki ewidencyjnej,
b) rodzaju lub pola powierzchni użytków gruntowych,
c) głównej funkcji budynku,
d) numeru działki ewidencyjnej;
5)
starostów sąsiednich powiatów - w przypadku gdy zmiana dotyczy punktów granicznych położonych na granicy tych powiatów.
2.
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:
1)
oznaczenie dokumentu, który stanowił podstawę do zmiany, oraz datę wprowadzenia zmiany;
2)
oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych gruntów, budynków i lokali oraz pozycji kartotek budynków i lokali, w których nastąpiły zmiany;
3)
zestawienie odpowiednich danych ewidencyjnych przed zmianą i po zmianie;
4)
wyszczególnienie organów i jednostek organizacyjnych, do których przekazane zostało zawiadomienie;
5)
podpis organu lub upoważnionej przez niego osoby.
2a.
Do zawiadomienia adresowanego do wydziału ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego dołącza się odpowiedni wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków lub kartoteki lokali, jeżeli zmiana dotyczy danych opisowych działek ewidencyjnych, budynków lub lokali, a także wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli zmiana dotyczy również danych określających przebieg granic działek ewidencyjnych lub konturów budynków.
3.
Na wniosek lub za zgodą podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zawiadomienia o zmianach danych ewidencyjnych doręcza się w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
Dane ewidencyjne, które utraciły swoją aktualność, podlegają archiwizacji.
1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
Wymiana danych między bazami danych ewidencji oraz udostępnianie danych z ewidencji innym systemom informatycznym lub teleinformatycznym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci elektronicznej w formacie GML zgodnie ze schematem GML, zawartym w załączniku nr 4a do rozporządzenia.
3a.
Schemat GML, o którym mowa w ust. 3, publikuje się w repozytorium interoperacyjności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.
Udostępnianiu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej podlegają zarówno dane obrazujące aktualny stan ewidencji, jak i zapisane w bazie danych ewidencyjnych archiwalne wersje tych danych.
1.
Wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji gruntów ust. 3 ustawy, starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia, lub w postaci elektronicznej.
2.
Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz informacji, zawartych w tych rejestrach, dotyczących odpowiednio jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków lub jednostek rejestrowych lokali, zawiera:
1)
nazwę organu wydającego wypis;
2)
oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3)
tytuł dokumentu - odpowiednio: "Wypis z rejestru gruntów", "Wypis z rejestru budynków", "Wypis z rejestru lokali";
4)
nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne - identyfikator arkusza ewidencyjnego;
5)
numery działek ewidencyjnych;
6)
odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali;
7)
informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
8)
nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
9)
datę sporządzenia dokumentu;
10)
pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
11)
podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.
3.
Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w treści których zostaną pominięte dane podmiotów, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1 ustawy, nadaje się odpowiednio tytuł: „Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru budynków o niepełnej treści”, „Wypis z rejestru lokali o niepełnej treści”.
4.
Wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali oprócz informacji zawartych w tych kartotekach zawiera:
1)
nazwę organu wydającego wypis;
2)
oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3)
tytuł dokumentu - odpowiednio: "Wypis z kartoteki budynków", "Wypis z kartoteki lokali";
4)
nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu;
5)
odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, z którą związana jest pozycja kartoteki budynków lub kartoteki lokali;
6)
numer pozycji kartoteki budynków lub kartoteki lokali;
7)
informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
8)
nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
9)
datę sporządzenia dokumentu;
10)
pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
11)
podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.
5.
Wypisy z zestawień i wykazów, o których mowa w § 29, oprócz informacji zawartych w tych zestawieniach lub wykazach zawierają:
1)
nazwę organu wydającego wypis;
2)
oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3)
tytuł dokumentu, na który składają się wyrazy: "Wypis z wykazu" oraz wyrazy określające nazwę wykazu;
4)
nazwę województwa i powiatu oraz w zależności od obszaru, do którego odnosi się wykaz, nazwę jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu albo tylko nazwę jednostki ewidencyjnej;
5)
nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
6)
datę sporządzenia dokumentu;
7)
pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
8)
podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.
6.
Wyrys z mapy ewidencyjnej oprócz odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej zawiera:
1)
nazwę organu wydającego wyrys;
2)
oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
3)
tytuł dokumentu "Wyrys z mapy ewidencyjnej";
4)
nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne - identyfikator arkusza ewidencyjnego;
5)
informację o skali mapy;
6)
oznaczenie kierunku północnego;
7)
informacje o danych ewidencyjnych przedstawionych na wyrysie, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych, oraz informacje o granicach działek ewidencyjnych lub odcinkach tych granic, które są przedmiotem sporu wykazanego w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
8)
nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
9)
datę sporządzenia dokumentu;
10)
pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
11)
podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.
7.
Wypisy, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej organ opatruje klauzulą o treści: "Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej".
8.
(uchylony).
9.
W przypadku dokumentów w postaci nieelektronicznej, opatrzonych klauzulą, o której mowa w ust. 7, podpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, ust. 4 pkt 11 oraz w ust. 6 pkt 11, umieszcza się bezpośrednio pod tą klauzulą.
10.
Wypisowi z rejestru gruntów, który nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 7, a także klauzuli, o której mowa w ust. 7, nadaje się tytuł: „Uproszczony wypis z rejestru gruntów”.
11.
Uproszczony wypis z rejestru gruntów może obejmować jedną lub wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów w granicach jednego obrębu ewidencyjnego.
1.
Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 44 pkt 5, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 39a utracił moc ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138 i 723).
2.
(uchylony).
3.
(uchylony).
1.
Starosta zapewnia przeprowadzenie okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie:
1)
zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji;
2)
zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie.
2.
Weryfikację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 10 lat, obejmując nią co najmniej 10% dokumentów źródłowych, które stanowiły podstawę dokonanych zmian w operacie ewidencyjnym.
3.
Starosta zarządza sprawdzenie wszystkich danych ewidencyjnych obrębu, jeżeli w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 2, wyjdą na jaw istotne nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji.
4.
Weryfikację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się w każdym obrębie co najmniej raz na 15 lat, obejmując nią cały obszar obrębu.
5.
Właściwy miejscowo wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu operatu ewidencyjnego może zarządzić przeprowadzenie okresowych weryfikacji w krótszych odstępach czasowych.
6.
Niezgodności stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, podlegają usunięciu w drodze modernizacji ewidencji lub jej aktualizacji na podstawie posiadanych przez organ dokumentów, danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych oraz dokumentacji geodezyjnej, sporządzonej na zamówienie zainteresowanych podmiotów lub w drodze zamówienia publicznego, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7.
Okresową weryfikację danych ewidencyjnych starosta przeprowadza w sposób planowy, obejmując nią w pierwszej kolejności obręby, co do których istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące w występowanie istotnych nieprawidłowości w treści danych ewidencyjnych, oraz obręby, w których modernizacja ewidencji została przeprowadzona najwcześniej, i zapewnia przeprowadzenie tej weryfikacji w poszczególnych obrębach po raz pierwszy nie później niż 15 lat od daty przeprowadzenia w tych obrębach modernizacji ewidencji.
Modernizacja ewidencji to zespół działań technicznych, organizacyjnych i administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu:
1)
uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych i utworzenia pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami rozporządzenia;
2)
modyfikacji istniejących danych ewidencyjnych do wymagań określonych w rozporządzeniu;
3)
(uchylony).
1.
Przy wykonywaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków przepisy rozdziału 2, z wyłączeniem § 34, 40, 41, 42 i 43, stosuje się odpowiednio.
2.
Projekt operatu opisowo-kartograficznego, wykładany do wglądu osób zainteresowanych na podstawie art. 24a modernizacja ewidencji gruntów i budynków ust. 4 ustawy, może być utrwalony na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia, lub na elektronicznych nośnikach danych.
3.
Fakt zapoznania się przez zainteresowanych z projektem operatu opisowo-kartograficznego dokumentuje się w formie adnotacji zamieszczonych w rejestrach i kartotekach tego operatu albo na wypisach z tych rejestrów i kartotek.
1.
Modernizacja ewidencji może być wykonywana etapami dostosowanymi do wysokości dostępnych na ten cel środków finansowych oraz priorytetów wynikających z potrzeb państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców oraz obywateli.
2.
Etapy modernizacji, o których mowa w ust. 1, określa się w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
3.
Projekt modernizacji ewidencji sporządza starosta dla całej jednostki ewidencyjnej lub jej części.
4.
Częścią składową projektu modernizacji ewidencji jest mapa przeglądowa, o której mowa w § 8, ust. 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...