• Rozporządzenie Ministra R...
  16.07.2020

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2020

Dz.U.2019.0.393 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
sposób zakładania ewidencji gruntów i budynków, zwanej dalej "ewidencją";
2)
sposób prowadzenia ewidencji oraz szczegółowe zasady wymiany danych ewidencyjnych;
3)
szczegółowy zakres informacji objętych ewidencją oraz zakres informacji objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości;
4)
sposób i terminy sporządzania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją;
5)
rodzaje budynków i lokali, których nie wykazuje się w ewidencji.
1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
jednostka organizacyjna - państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3)
osoba - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
4)
budynek - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. poz. 1316 oraz z 2002 r. poz. 170);
5)
(uchylony);
6)
wartość gruntu, wartość budynku i wartość lokalu - wartość katastralną nieruchomości lub jej części składowej ustaloną na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270);
7)
baza danych ewidencyjnych - bazę danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2 ustawy;
8)
granica działki ewidencyjnej - część obwodu działki ewidencyjnej, w postaci linii łamanej lub odcinka, wspólną dla dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych lub pokrywającą się z granicą państwa - w przypadku działek ewidencyjnych przylegających do tej granicy;
9)
izba - pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 midx2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym w ścianie zewnętrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami); za izby uznaje się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria; za izby nie uznaje się - bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia - przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków;
10)
kondygnacja, kondygnacja nadziemna oraz kondygnacja podziemna - odpowiednio kondygnację, kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 przepisy techniczno-budowlane ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 51).
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
właścicielu, użytkowniku wieczystym, użytkowniku, władającym - należy przez to rozumieć również odpowiednio współwłaściciela, współużytkownika wieczystego, współużytkownika, współwładającego;
2)
staroście - należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.
Ewidencja obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem morza terytorialnego.
1.
Jednostkami powierzchniowymi podziału kraju dla celów ewidencji są:
1)
jednostka ewidencyjna;
2)
obręb ewidencyjny;
3)
działka ewidencyjna.
2.
Dopuszcza się stosowanie pomocniczej jednostki podziału kraju dla celów ewidencji, obejmującej część obrębu ewidencyjnego prezentowanego pod względem kartograficznym na jednym arkuszu mapy ewidencyjnej, zwanej dalej "arkuszem ewidencyjnym", w przypadku gdy w ewidencji prowadzonej przed wejściem w życie rozporządzenia taka jednostka powierzchniowa była stosowana.
1.
Jednostkę ewidencyjną stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta - również w granicach administracyjnych miasta.
2.
W miastach, w których utworzone zostały dzielnice, jako jednostki pomocnicze gminy, jednostką ewidencyjną może być obszar dzielnicy lub kilku sąsiadujących ze sobą dzielnic.
3.
Jednostkę ewidencyjną określa nazwa własna oraz identyfikator krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, prowadzonego na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
1.
Jednostka ewidencyjna dzieli się na obręby ewidencyjne, zwane dalej "obrębami".
2.
Przy ustalaniu granic obrębów uwzględnia się przebieg ich granic ustalony na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia oraz przebieg granic innych jednostek podziału terytorialnego państwa, w szczególności rejonów statystycznych, obwodów spisowych, sołectw, dzielnic i osiedli, ustalony na podstawie przepisów odrębnych.
3.
Na obszarach wiejskich obręb powinien obejmować obszar wsi oraz przyległe do tej jednostki osadniczej i z nią związane obiekty fizjograficzne. W szczególnych przypadkach odrębnym obrębem może być część obszaru wsi w granicach sołectwa lub obszar wyodrębnionej organizacyjnie części Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4.
Na obszarach miast obręb może obejmować całe miasto lub jego wydzieloną część, w szczególności w granicach dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego lub obiektu fizjograficznego.
5.
Na odcinkach wybrzeża morskiego granice obrębów powinny być zgodne z linią podstawową morza terytorialnego.
6.
Teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć, pkt 9 ustawy, może stanowić odrębny obręb ewidencyjny zastrzeżony ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.
7.
Obręb w jednostce ewidencyjnej jest określony przez jego nazwę i numer lub wyłącznie przez numer.
8.
Granicę obrębu wyznacza zbiór punktów granicznych, położonych na tej granicy i należących do przyległych do niej działek ewidencyjnych.
9.
Granica obrębu przyległego do granicy państwa pokrywa się na odcinku przylegania z granicą państwa.
1.
Podziału na obręby i określenia ich granic dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo organu do spraw zagospodarowania przestrzennego oraz właściwej miejscowo jednostki statystyki publicznej.
2.
Wyniki ustaleń, o których mowa w ust. 1, wykazuje się na mapie przeglądowej sporządzonej, w zależności od wielkości obszaru, w skali 1:10 000 lub 1:25 000.
1.
Działkę ewidencyjną stanowi ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii granicznych.
2.
Sąsiadujące ze sobą działki ewidencyjne, będące przedmiotem tych samych praw oraz władania tych samych osób lub jednostek organizacyjnych, wykazuje się w ewidencji jako odrębne działki ewidencyjne, jeżeli:
1)
wyodrębnione zostały w wyniku podziału nieruchomości, a materiały powstałe w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z tym podziałem przyjęte zostały do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
są wyszczególnione w istniejących dokumentach określających stan prawny nieruchomości, a w szczególności w księgach wieczystych, zbiorach dokumentów, aktach notarialnych, prawomocnych orzeczeniach sądowych i ostatecznych decyzjach administracyjnych, a jednocześnie są działkami gruntu lub działkami budowlanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
3)
obejmują grunty zajęte pod drogi publiczne, linie kolejowe, wody śródlądowe, rowy, a ich wyróżnienie w postaci odrębnych działek jest celowe ze względu na odrębne oznaczenia tych gruntów w innych ewidencjach i rejestrach publicznych bądź ze względu na ich różne nazwy urzędowe.
3.
W razie wzajemnego przecinania się gruntów, zajętych pod linie kolejowe, drogi publiczne lub kanały, dla których ze względu na brak księgi wieczystej lub innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługuje do tych gruntów prawo własności lub udział we wspólnocie gruntowej, zwanych dalej "gruntami o nieustalonym właścicielu", przy ustalaniu granic działek ewidencyjnych stosuje się następujące zasady:
1)
linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi publiczne wybudowane na powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne;
2)
drogi wyższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi niższej kategorii wybudowane na powierzchni gruntu na odrębne działki ewidencyjne;
3)
drogi i linie kolejowe wybudowane na powierzchni gruntu dzielą drogi i linie kolejowe wybudowane w tunelach i na wiaduktach na odrębne działki ewidencyjne;
4)
drogi publiczne dzielą drogi wewnętrzne na odrębne działki ewidencyjne;
5)
kryte kanały oraz rurociągi nie dzielą linii kolejowych oraz dróg publicznych na odrębne działki ewidencyjne.
3a.
Grunt zajęty przez ciek naturalny stanowi odrębną działkę ewidencyjną w granicach linii brzegu, niezależnie od tego, czy wody w tym cieku płyną korytem naturalnym czy korytem uregulowanym odkrytym lub zakrytym.
4.
W obszarze obrębu lub arkusza ewidencyjnego działka ewidencyjna jest wyróżniana przez jej numer, który ma postać liczby naturalnej.
5.
W razie podziału nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się numerami w postaci ułamka q/p, w którym q jest liczbą naturalną oznaczającą numer działki ewidencyjnej pierwotnej podlegającej podziałowi, zaś p jest najmniejszą liczbą naturalną umożliwiającą wyróżnienie każdej nowej działki ewidencyjnej.
5a.
Starosta w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może przyjąć inny niż określony w ust. 5, dotychczas stosowany sposób oznaczania działek ewidencyjnych powstałych w związku z podziałem nieruchomości, jeżeli sposób ten zapewnia unikalność oznaczeń tych działek w granicach obrębu oraz ich oznaczanie liczbami naturalnymi lub ułamkami zwykłymi, w których zarówno licznik, jak i mianownik są liczbami naturalnymi.
6.
W przypadku połączenia działek ewidencyjnych lub podziału nieruchomości, składającej się z co najmniej dwóch sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, w którym nie uwzględniono dotychczasowych granic działek ewidencyjnych przebiegających wewnątrz tej nieruchomości, nowo powstałe działki ewidencyjne oznacza się kolejnymi, niewykorzystanymi w danym obrębie, liczbami naturalnymi.
7.
Numery działek ewidencyjnych, które w wyniku zmiany granic obrębów znalazły się w granicach innego obrębu, przyjmują postać:
1)
kolejnych liczb naturalnych niewykorzystanych do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie albo
2)
liczb naturalnych lub ułamków zwykłych utworzonych w wyniku dodania do liczb naturalnych lub liczników ułamków zwykłych, którymi dotychczas oznaczone były te działki, stałej wartości, stanowiącej krotność liczby 1000, niewykorzystanej dotychczas do numeracji działek ewidencyjnych w tym obrębie.
1.
Ewidencja obejmuje:
1)
dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów i budynków oraz lokali;
2)
dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.
2.
W przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania.
1.
W ewidencji oprócz danych, o których mowa w § 10, wykazuje się także:
1)
dane dotyczące:
a) użytkowników wieczystych gruntów,
b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd nieruchomościami,
c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych praw rzeczowych,
d) organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych;
2)
dane o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy, oraz o dzierżawcach tych gruntów, zgłaszanych do ewidencji w związku z przepisami art. 28 częściowe zawieszenie wypłaty ust. 4 pkt 1, art. 38 domniemania prawne pkt 1 oraz art. 117 przepis przejściowy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 krajowy plan strategiczny i program rozwoju obszarów wiejskich ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867);
3)
opis praw: osób, organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1 pkt 2, do gruntów, budynków i lokali;
4)
informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę do sporządzenia opisu, o którym mowa w pkt 3;
5)
datę i zegarowy czas wpisania danych do bazy danych;
6)
datę ostatniej weryfikacji danych;
7)
wielkości udziałów osób, jednostek organizacyjnych oraz organów w przysługujących im i ujawnianych w ewidencji prawach i uprawnieniach do nieruchomości, a także daty określające nabycie oraz utratę tych praw i uprawnień.
2.
(uchylony).
1.
Prawa osób i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 2, do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się w ewidencji na podstawie:
1)
wpisów dokonanych w księgach wieczystych;
2)
prawomocnych orzeczeń sądowych;
3)
umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali;
4)
ostatecznych decyzji administracyjnych;
5)
dyspozycji zawartych w aktach normatywnych;
6)
umów dzierżawy, o których mowa w § 11ust. 1 pkt 2.
2.
(uchylony).
1.
Działki położone w granicach jednego obrębu, wchodzące w skład jednej nieruchomości, tworzą jednostkę rejestrową gruntów.
2.
Odrębną jednostkę rejestrową gruntów tworzą również położone w granicach jednego obrębu:
1)
działki stanowiące część nieruchomości, jeżeli:
a) związane jest z nimi inne niż własność prawo rzeczowe,
b) zostały przekazane w zarząd lub trwały zarząd,
c) wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2)
działki o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące przedmiot odrębnego władania;
3)
działki stanowiące część nieruchomości, będące przedmiotem umowy dzierżawy.
3.
(uchylony).
Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, tworzą jednostkę rejestrową budynków, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości.
Każdy lokal stanowiący odrębną nieruchomość należy do odrębnej jednostki rejestrowej lokali.

1.
Działki ewidencyjne, budynki i lokale oraz osoby i jednostki organizacyjne, a także inne obiekty bazy danych ewidencyjnych oznacza się w ewidencji odpowiednimi identyfikatorami.
2.
Identyfikatory obiektów bazy danych ewidencyjnych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Każdemu obiektowi przestrzennemu bazy danych ewidencyjnych, oprócz identyfikatora określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nadaje się identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej "IdIIP", na który składają się:
1)
przestrzeń nazw, w której skład wchodzi identyfikator zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzenny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, o której mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472), uzupełniona po kropce skrótem "EGiB";
2)
identyfikator lokalny wyróżniający w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych spośród innych obiektów zapisanych w tej bazie;
3)
identyfikator wersji obiektu.
4.
Elementy IdIIP, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
Ustala się następujące grupy rejestrowe właścicieli nieruchomości i władających, o których mowa w § 10, ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, zwanych dalej "podmiotami ewidencyjnymi":
1)
grupa 1 - Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
2)
grupa 2 - Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
3)
grupa 3 - jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne;
4)
grupa 4 - gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
5)
grupa 5 - gminy i związki międzygminne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
6)
grupa 6 - jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego;
7)
grupa 7 - osoby fizyczne;
8)
grupa 8 - spółdzielnie;
9)
grupa 9 - kościoły i związki wyznaniowe;
10)
grupa 10 - wspólnoty gruntowe;
11)
grupa 11 - powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
12)
grupa 12 - powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
13)
grupa 13 - województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
14)
grupa 14 - województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;
15)
grupa 15 - spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1-14.
1.
Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotu ewidencyjnego zaliczonego do 1 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 1.1 - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa;
2)
podgrupa 1.2 - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
3)
podgrupa 1.3 - państwowe jednostki organizacyjne, które na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami sprawują trwały zarząd nad nieruchomościami Skarbu Państwa;
4)
podgrupa 1.4 - organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 20 podział zasobów nieruchomości pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanym dalej "zasobem nieruchomości Skarbu Państwa", z wyłączeniem gruntów tego zasobu przekazanych w trwały zarząd;
5)
podgrupa 1.5 - Agencja Mienia Wojskowego;
6)
podgrupa 1.6 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa;
7)
podgrupa 1.7 - organy, które gospodarują gruntami Skarbu Państwa pokrytymi wodami powierzchniowymi;
8)
podgrupa 1.8 - organy, które wykonują zadania zarządcy dróg publicznych Skarbu Państwa.
2.
Użytkowników wieczystych gruntów należących do Skarbu Państwa, jako podmiotu ewidencyjnego zaliczonego do 2 grupy rejestrowej, dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 2.1 - osoby fizyczne;
2)
podgrupa 2.2 - państwowe osoby prawne;
3)
podgrupa 2.3 - spółdzielnie mieszkaniowe;
4)
podgrupa 2.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 1-3.
3.
Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11, ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 4 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 4.1 - organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 4.2 i 4.3;
2)
podgrupa 4.2 - jednostki organizacyjne gmin i związków międzygminnych;
3)
podgrupa 4.3 - organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg gminnych.
4.
Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 5 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 5.1 - osoby fizyczne;
2)
podgrupa 5.2 - gminne osoby prawne;
3)
podgrupa 5.3 - spółdzielnie mieszkaniowe;
4)
podgrupa 5.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 1-3.
5.
Podmioty ewidencyjne zaliczone do 6 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 6.1 - jednoosobowe spółki gmin i inne gminne osoby prawne;
2)
podgrupa 6.2 - jednoosobowe spółki powiatów i inne powiatowe osoby prawne;
3)
podgrupa 6.3 - jednoosobowe spółki województw i inne wojewódzkie osoby prawne.
6.
Podmioty ewidencyjne zaliczone do 7 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 7.1 - osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych;
2)
podgrupa 7.2 - osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych.
7.
Podmioty ewidencyjne zaliczone do 8 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 8.1 - rolnicze spółdzielnie produkcyjne;
2)
podgrupa 8.2 - spółdzielnie mieszkaniowe;
3)
podgrupa 8.3 - inne spółdzielnie, niewymienione w pkt 1 i 2.
8.
Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 11 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 11.1 - organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 11.2 i 11.3;
2)
podgrupa 11.2 - jednostki organizacyjne powiatów i związków powiatów;
3)
podgrupa 11.3 - organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg powiatowych.
9.
Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 12 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 12.1 - osoby fizyczne;
2)
podgrupa 12.2 - powiatowe osoby prawne;
3)
podgrupa 12.3 - spółdzielnie mieszkaniowe;
4)
podgrupa 12.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 1-3.
10.
Osoby, organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, posiadające prawa do nieruchomości należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 13 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 13.1 - organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości, z wyłączeniem gruntów tego zasobu zaliczonych do podgrup 13.2 i 13.3;
2)
podgrupa 13.2 - jednostki organizacyjne województw;
3)
podgrupa 13.3 - organy i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania zarządców dróg wojewódzkich.
11.
Użytkowników wieczystych gruntów należących do podmiotów ewidencyjnych zaliczonych do 14 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 14.1 - osoby fizyczne;
2)
podgrupa 14.2 - wojewódzkie osoby prawne;
3)
podgrupa 14.3 - spółdzielnie mieszkaniowe;
4)
podgrupa 14.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 1-3.
12.
Podmioty ewidencyjne zaliczone do 15 grupy rejestrowej dzieli się na następujące podgrupy:
1)
podgrupa 15.1 - spółki handlowe;
2)
podgrupa 15.2 - partie polityczne i stowarzyszenia;
3)
podgrupa 15.3 - inne osoby, niewymienione w pkt 1 i 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...